Statut

STATUT MUZEUM ZIEMI WSCHOWSKIEJ

 

I.  Postanowienia ogólne

§ 1

Muzeum Ziemi Wschowskiej zwane dalej „Muzeum”, jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na podstawie uchwały Rady Miejskiej we Wschowie nr IX/101/03 z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Wschowskiej.

§ 2

Muzeum działa w szczególności na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.Dz.U.2012.406),
 2. Ustawy  z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j.Dz.U.2012.987),
 3. Niniejszego statutu.

§ 3

Siedzibą Muzeum jest miasto Wschowa, a terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicy.

§ 4

 1. Muzeum jest wpisane do gminnego rejestru instytucji kultury w dniu 02 czerwca
  2003 r.  pod numerem 3/2003 i posiada osobowość prawną.
 2. Organizatorem Muzeum jest Gmina Wschowa, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Organizator zapewnia środki finansowe potrzebne do utrzymania, prowadzenia działalności i rozwoju Muzeum.

 

§ 5

Muzeum używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą, danymi teleadresowymi i numerami NIP i REGON.

 

II.  Zakres działania Muzeum

§ 6

 1. Do zakresu działania Muzeum należy upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i sztuce oraz współczesności miasta Wschowa i historycznej ziemi wschowskiej, upowszechnianie podstawowych wartości w sferze historii, kultury, nauki i sztuki polskiej i światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej  oraz gromadzenie, udostępnianie i trwała ochrona zbiorów.
 1.  Celem Muzeum jest działalność określona w art.1 ustawy o muzeach.
 2. Muzeum gromadzi w szczególności następujące rodzaje zbiorów:

1)      archiwalia i starodruki,

2)      zbiory artystyczne, artystyczno-historyczne, kartograficzne, etnograficzne, przyrodnicze, archeologiczne,

3)      numizmaty i plakaty.

§ 7

Cele określone w § 6 pkt 2 realizowane są, zgodnie z art. 2 ustawy o muzeach,
w szczególności przez:

 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zabytków,
 2. organizowanie wystaw stałych i czasowych,
 3. organizowanie imprez kulturalnych i oświatowych,
 4. prowadzenie zajęć edukacyjnych,
 5. uzupełnianie zbiorów poprzez nowe nabytki uzyskane drogą zakupu, przydziału, darowizn, zapisów oraz poprzez przyjmowanie depozytów i pozyskiwanie obiektów drogą badań terenowych,
 6. przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających pełne ich bezpieczeństwo i magazynowanie w sposób dostępny dla badań naukowych,
 7. prowadzenie ewidencji, naukowej inwentaryzacji i klasyfikacji zbiorów
  i materiałów dokumentacyjnych,
 8. zabezpieczenie i konserwację zgromadzonych muzealiów,
 9. organizację i prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscyplin objętych zakresem działania muzeum,
 10. udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych,
 11. prowadzenie działalności wydawniczej w różnych formach.

 

III. Zarządzanie i organizacja Muzeum

§ 8

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa.

§ 9

 1. Muzeum kieruje Dyrektor, który zarządza i reprezentuje Muzeum na zewnątrz.
 2. Dyrektora Muzeum powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
  na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.
 3. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.
 4. Do zakresu czynności Dyrektora należy w szczególności:

1)      podejmowanie decyzji w sprawach merytorycznych, organizacyjnych, administracyjnych i finansowych,

2)      nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,

3)      przedstawianie właściwym instytucjom i organom nadzoru planów rzeczowych
i finansowych, sprawozdań oraz wniosków dotyczących Muzeum,

4)      racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi
i materialnymi,

5)      zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę oraz wykonywanie pozostałych czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum,

6)      wydawanie, w obowiązującym trybie, regulaminów i zarządzeń wewnętrznych.

§ 10

Strukturę organizacyjną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Muzeum w trybie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 11

 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje Rada Miejska
  we Wschowie.
 2. Rada Muzeum składa się z 5 osób.
 3. Rada Muzeum działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy
  o muzeach.

 

IV. Majątek i finanse Muzeum

§ 12

 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących
  w tym zakresie przepisach prawa.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

 

 

§ 13

 1. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 2. Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 14

Przychodami Muzeum są:

 1. Dotacje przekazywane przez Organizatora, w tym:

1)      podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów,

2)      celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

3)      celowe na realizację wskazanych zadań i programów;

 1. Inne dotacje, niż wymienione w pkt 1;
 2. Przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
 3. Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
 4. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 15

 1. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i przedłożenie do zatwierdzenia Radzie Miejskiej we Wschowie.
 2. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zysk netto będzie zwiększał fundusz instytucji kultury.
 3. Strata netto po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego będzie pokrywana z funduszu instytucji.

§ 16

 1. Muzeum może prowadzić jako dodatkową, działalność gospodarczą na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, w zakresie:

1)      sprzedaży publikacji, pamiątek i innych materiałów promocyjnych;

2)      wynajmu lub dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego;

3)      usług związanych z obsługą ruchu turystycznego;

4)      udostępnianie zbiorów do celów innych niż zwiedzanie.

 1. Przychody z działalności gospodarczej Muzeum wykorzystuje na finansowanie zadań statutowych.

§ 17

 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony Dyrektor.
 2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych
  w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
 3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

 

V. Postanowienia końcowe

§ 18

Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać organizator w trybie
i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 19

Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.