Stałe

Dawna Rezydencja Jezuicka przy pl. Farnym 3

RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE I UŻYTKOWE – KULTURA MATERIALNA WSCHOWY I ZIEMI WSCHOWSKIEJ OD ŚREDNIOWIECZA DO XIX W.

Wystawa poświęcona jest kulturze materialnej Wschowy i ziemi wschowskiej z podkreśleniem ścisłych jej związków z rozwojem życia społecznego dawnej Rzeczypospolitej, Śląska, Brandenburgii, Saksonii i Prus. Wschowa, jako jedno z najważniejszych centrów życia gospodarczego średniowiecznej i nowożytnej Polski, zajmowała wiodącą pozycję wśród miast królewskich, rywalizując o prymat pierwszeństwa m.in. z Poznaniem, Warszawą i Krakowem.

Z BOŻĄ POMOCĄ! – BITWA POD WSCHOWĄ 1706 – OBLICZA WIELKIEJ WOJNY PÓŁNOCNEJ

Wystawa traktuje o słynnej bitwie stoczonej na przedpolach Wschowy, opisywanej jako jedna z najświetniejszych wiktorii armii szwedzkiej w dziejach, skutkującej m.in. zmianą układu sił politycznych w Polsce i w całym basenie Morza Bałtyckiego.
Na ekspozycji, obok cennych zabytków z epoki, np. jednego z najbardziej okazałych i najpiękniejszych eksponatów w zbiorach muzealnych – unikalnej pamiątki przeszłości – portretu i epitafium Karola Ludwika von der Osten – Sackena, obejrzeć można multimedialną prezentację wraz z makietą, ukazującą przebieg bitwy pomiędzy korpusami szwedzkim i sasko-rosyjskim.

NA WIERNOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ – KRÓLEWSKIE MIASTO WSCHOWA – JEGO ROZWÓJ I ZNACZENIE W DZIEJACH PAŃSTWA POLSKIEGO

Ekspozycja poświęcona jest „królewskości” Wschowy i jej związkom z Koroną. Obok monarszych portretów i licznych przywilejów wystawionych na rzecz miasta, wystawę tworzy multimedialna makieta ukazująca stan zabudowy Wschowy w drugiej połowie XVIIIw.

KLEJNOT W KORONIE – WSCHOWA W CZASACH SASKICH

Wystawa dotyczy dziejów Wschowy, jako centrum życia politycznego w okresie panowania królów z dynastii Wettinów.
Na ekspozycji podkreślona została pozycja miasta i ukazane najważniejsze wydarzenia związane z pobytami Augusta II i Augusta III we Wschowie, w tym z posiedzeniami senatu Rzeczypospolitej, podejmowaniem poselstw Porty Ottomańskiej i podpisaniem konkordatu ze Stolicą Apostolską.

GABINET NUMIZMATYCZNY

W nawiązaniu do bogatej tradycji menniczej Wschowy, przygotowano gabinet, w którym wyeksponowano najciekawsze monety ze zbiorów wschowskiego muzeum. Wśród najcenniejszych znajdują się wyroby mennic wschowskich z okresu panowania Władysława Jagiełły, Zygmunta III Wazy i Jana Kazimierza. W gabinecie znajduje się również srebrny denar Marka Aureliusza Probusa z  III w. n.e., denary polskie i czeskie z XI-XIII w., monety polskie od Kazimierza Wielkiego do Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz monety z okresu zaborów. Szczególne miejsce zajmuje „Skarb ze Święciechowy” prezentowany we wschowskim muzeum od maja 2016 roku. Od kwietnia 2021r., 201 monet stanowiących ów „skarb”, dzięki decyzji nr 90/2021 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest własnością muzeum. Patronat nad gabinetem numizmatycznym objął w 2014 r. Bank Spółdzielczy we Wschowie.


Barokowe kamieniczki przy pl. Zamkowym 2

SOLI DEO GLORIA – PROTESTANCKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE ZIEMI WSCHOWSKIEJ

Wystawa Soli Deo Gloria gromadzi liczne zabytki rzemiosła artystycznego, związane z historią regionu i nurtem sarmackiej kultury religijnej. Ukazuje historię Wschowy jako ważnego centrum intelektualnego i ośrodka myśli protestanckiej. Ekspozycję tworzą przedmioty pochodzące z dawnych kościołów ewangelickich, w tym elementy wyposażenia, a także portrety trumienne, tablice epitafijne i tarcze herbowe miejscowej szlachty dysydenckiej. Na wystawie prezentowane są także rzeźbione elementy ołtarza i ambony z kościoła „Żłóbka Chrystusa”, barokowe epitafia wschowskich mieszczan, polichromowane tablice fundacyjne, starodruki, portrety protestanckich duchownych i przykłady sztuki kamieniarskiej z przeł. XVI/XVII w.

W 2014 r., dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 40 000,00 zł w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet – Wspieranie działań muzealnych wystawa została zmodernizowana. Wkład własny do projektu w wysokości 12 000,00 zł zapewniła dotacja celowa z budżetu Gminy Wschowa.

Przeprowadzona modernizacja wystawy umożliwiła gruntowną zmianę formy eksponowania zabytków. Dotychczasowe formy ekspozycyjne zostały wymienione na nowe, jednorodne pod względem stylu i zastosowanych materiałów, ale przede wszystkim zapewniające zabytkom bezpieczeństwo klimatyczne i ochronę przed kradzieżą. Zakupiono nowoczesne, dostosowane do potrzeb zabytków systemy wystawiennicze (podstawy, witryna, katafalki, systemy zawieszeń obrazów) i oświetleniowe (LED) oraz plansze wystawiennicze. Na ekspozycję wprowadzono tablicę multimedialną. Przygotowano elektroniczną wersję katalogu wystawy – po raz pierwszy w historii działalności muzeum. Katalog jest dostępny na stronie internetowej muzeum.

Poniżej foldery promujące wystawę w wersji polsko- i anglojęzycznej:

SOLI-DEO-GLORIA-Pl

SOLI-DEO-GLORIA-Eng

CZAS PRZEZ NIKOGO NIEZŁAPANY

20 kwietnia 2018 została otwarta wystawa stała prac Eugeniusza Geta Stankiewicza. Gościem specjalnym był brat artysty pan Janusz Stankiewicz.

Eugeniusz Józef Stankiewicz (1942 – 2011), mistrz miedziorytu i wybitny polski grafik. Honorowy obywatel  Wschowy, w której mieszkał do czasu wyjazdu na studia. Jego twórczy dorobek prezentowano do tej pory w Muzeum Ziemi Wschowskiej  już  trzy razy na wystawach czasowych:

  • w 2009 roku na wystawie „Eugeniusz Get Stankiewicz. Wystawa prac wielkiego miedziorytnika”,

  • w 2012 roku na wystawie „Eugeniusz Get Stankiewicz – Transformacja dialogu”,

  • w 2016 roku na wystawie „Czas przez nikogo niezłapany” prezentującej pierwszy etap budowy kolekcji.

W 2015 roku w wyniku współpracy Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Muzeum Ziemi Wschowskiej powstała wystawa pt. „Kamień, papier, farba. Wschowskie frotaże Eugeniusza i Janusza Stankiewiczów”, która była prezentowana w Wieży Matematycznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

W 2017 roku wystawa „Czas przez nikogo niezłapany” była prezentowana w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Historia budowania kolekcji

Pierwsze prace braci, Eugeniusza i Janusza Stankiewiczów – frotaże powstałe w 1964 roku na Staromiejskim Cmentarzu Ewangelickim we Wschowie – znalazły się w zbiorach Muzeum Ziemi Wschowskiej w 2009 roku. Dwa obrazy olejne Geta namalowane we Wschowie oraz miedzioryty i linoryty zostały zakupione w 2015 roku. W ten sposób muzeum rozpoczęło budowę kolekcji profesora Eugeniusza Stankiewicza.

Dzięki dofinansowaniu zakupu 60 prac (2016) i 242 prac (2017) przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kolekcje – priorytet 2 – Regionalne kolekcje sztuki współczesnej, wschowska kolekcja wzbogaciła się o kolejne prace artysty. Zakupy zostały dofinansowane przez: Gminę Wschowa, Bank Spółdzielczy we Wschowie, Zarząd Powiatu Wschowskiego i firmę AKME – Zdzisław Wiśniewski.

Wschowską kolekcję wyróżnia duży zbiór unikalnych rysunków, linorytów, obrazów z wczesnego, młodzieńczego okresu twórczości. Regionalna kolekcja sztuki Eugeniusza Geta Stankiewicza służy budowaniu wiedzy o sztuce współczesnej i przemianach w niej zachodzących. Jednocześnie stanowi wzorcowy przykład rozwoju osobowego i artystycznego dla młodych ludzi (przykład osiągnięcia sukcesu, sławy chłopaka z małego miasteczka). Kolekcja będzie służyła jako inspiracja do programów edukacyjnych i promocyjnych np. warsztatów, gry miejskiej, wykładów. Wschowianie i goście spoza miasta poprzez kontakt z kolekcją prac Geta dowiedzą się o wpływie Wschowy, w której artysta spędził dzieciństwo i młodość, na twórczość mistrza miedziorytu. Zapraszamy na pl. Zamkowy 2.

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem prac wydanym w 2018 r. 

Katalog_online

Skip to content