Udostępnianie

Użyczenie muzealiów i pozostałych obiektów ze zbiorów muzealnych na potrzeby konserwacji, badań lub zapewnienia bezpieczeństwa oraz na wystawy czasowe wymaga zgody Dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie. Pisemne wnioski, zawierające pełną listę obiektów należy składać z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, licząc od daty planowanego użyczenia. W przypadku późniejszego zgłoszenia należy się liczyć z ryzykiem odmowy użyczenia.

Decyzja o użyczeniu bądź odmowa użyczenia obiektów ze zbiorów muzealnych jest uzależniona od terminu, w którym złożono wniosek, planów ekspozycyjnych muzeum, kolejności zgłoszeń otrzymywanych od innych instytucji, stanu zachowania zabytków objętych wnioskiem oraz warunków przechowywania, ekspozycji i zabezpieczenia w nowym miejscu.

W przypadku obiektów będących w depozycie w Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie dodatkowo wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody właściciela przedmiotów. Z wnioskiem o zezwolenie na ruch obiektów występuje Muzeum.

Szczegółowe warunki użyczenia obiektów określa umowa użyczenia:

 

Wniosek o użyczenie obiektów ze zbiorów muzealnych

 

Muzeum udostępnia wizerunki obiektów wraz z prawami do ich publikacji, zarówno do celów komercyjnych jak i naukowych. Wnioski na udzielenie jednorazowego prawa do publikacji i/lub wykorzystania wizerunku obiektów ze zbiorów muzealnych powinno zostać złożone w formie pisemnej z podaniem:

– danych obiektu (numer inwentarzowy obiektu, nazwa/tytuł)

– opis publikacji (autor, tytuł i data) lub innego celu

– nakład wydawnictwa

– dane zamawiającego

– dane osoby upoważnionej do podpisania umowy licencyjnej

Szczegółowe warunki wykorzystania wizerunków określa umowa licencyjna:

 

Wniosek o udzielenie prawa do wykorzystania wizerunku obiektów muzealnych

 

 

Skip to content