OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM

Na podstawie umowy użyczenia z dnia 1.04.2022 r. oraz zgody udzielonej przez UMiG Wschowa    
 z dnia 8.05.2023 r.  Muzeum Ziemi Wschowskiej ogłasza przetarg ustny na sprzedaż drewna po wycince drzew na terenie Lapidarium Rzeźby Nagrobnej we Wschowie
.

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna mieszanego po pielęgnacji drzewostanu i dotyczy całości składu w ilości 14,56 mp + gałęziówka  4mp. Gatunki drzew : lipa i dąb. Cena wywoławcza całości przeznaczonej do sprzedaży to 1 139,20 zł brutto.                                                                                     

2. Na materiały przetargowe składają się:

 1. formularz umowy,
  1. warunki przetargu,
  1. wycena drewna,
  1. oświadczenie osoby przystępującej.

3. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie w dniu 28.09.2023 r. na terenie zaplecza Lapidarium Rzeźby Nagrobnej we Wschowie o godzinie 14:00.

4.   Materiały przetargowe dostępne są w Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie Pl. Zamkowy 2 , w godzinach od 8:30 do 15:30 –  pn., wt., czw. ,pt., w środy od 11:30 do 17:30, do dnia 27.09.2023 r.

5. Przed przystąpieniem do przetargu należy pobrać materiały przetargowe oraz dokonać wizji lokalnej przedmiotu objętego sprzedażą w dniach 27.09.2022 r. od godz. 12:00 do godz. 16:00 i 28.09.2023r. od godz. 8:00 do godz. 12:00 lub w terminie uzgodnionym telefonicznie ze Sprzedawcą: tel. 65 540 74 61, 667800772.

6. Sprzedawca wymagać będzie od Kupującego zawarcia umowy na warunkach określonych
w Załączniku nr 1 do niniejszego przetargu.

7. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa określona
w warunkach przetargu, Załącznik nr 2.

8. Muzeum Ziemi Wschowskiej zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia i warunków przetargu,
a także odwołania przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

WARUNKI PRZETARGU

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapoznanie się z materiałami przetargowymi, dokonania wizji lokalnej przedmiotu objętego sprzedażą oraz posiadanie ważnego dokumentu tożsamości.
 2. Zgodnie z Zarządzeniem nr 23/2023 z dnia 29.08.2023 r. Dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej zostaje powołana komisja przetargowa.
 3. Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu, który powinien zawierać
  w szczególności:

– określenie miejsca i czasu przetargu;

– imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji przetargowej;

                 – wysokość ceny wywoławczej;

                 – najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot sprzedaży;

– imię, nazwisko (nazwę firmy) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę;

– wysokość ceny nabycia jaką uiści nabywca.

 • Przyjmuje się kryterium  wyboru 100% najkorzystniejszej ceny, a minimalne postąpienie to 10 zł.
 • W aukcji ustnej udział wziąć mogą osoby fizyczne i osoby prawne oraz ich pełnomocnicy, a pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej notarialnie.
 • Nabywca jest zobowiązany podpisać umowę stanowiącą załącznik nr 1.
 • Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje po podpisaniu umowy, a odpowiedzialność
   za drewno będące przedmiotem przetargu przechodzi na Kupującego.
 • Zobowiązuje się nabywcę do odbioru zakupionego drewna na własny koszt i własnym transportem    w terminie określonym w umowie – załącznik nr 1.
 • Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferuje cenę wyższą od wywoławczej.
 • Muzeum Ziemi Wschowskiej może odwołać przetarg gdy nie zostaną spełnione warunki przetargu i przy braku uczestników.
 • Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów,  na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) 
 • Nabywca wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Skip to content