OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Głównego księgowego

Dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej ogłasza rekrutację na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54, ust. 2 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2019 r. poz. 869 z późn. zm.) następujące niezbędne wymagania:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o finansach publicznych,
 2. znajomość przepisów dotyczących instytucji kultury i funkcjonowania muzeów,
 3. obsługa programu finansowo-księgowego FKB+ (Radix),
 4. znajomość zagadnień kadrowych i płacowych (program AGA – Streamsoft, Płatnik),
 5. predyspozycje do pracy na stanowisku kierowniczym, organizowania pracy, gotowość do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji,
 6. cechy osobowości takie jak: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, konsekwencja w realizowaniu zadań, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

Główne obowiązki:

 1. kierowanie pracą Działu Administracyjnego;
 2. prowadzenie pełnej rachunkowości instytucji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,            w tym: ewidencjonowanie i rozliczanie dotacji bieżących, celowych i inwestycyjnych;
 3. sporządzanie planu finansowego, monitorowanie jego wykonania oraz sporządzanie sprawozdań z jego wykonania;
 4. naliczanie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz honorariów, umów o dzieło oraz zlecenia;
 5. prowadzenie spraw kadrowo-płacowych;
 6. rozliczenia z US i ZUS;
 7. prowadzenie ZFŚS;
 8. prowadzenie archiwum zakładowego;
 9. sporządzanie sprawozdań do organizatora, Urzędu Skarbowego, GUS;
 10. bieżący nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP;
 11. współpracę z podmiotem zewnętrznym w zakresie ochrony danych osobowych, BHP  i P.POŻ,
 12. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Muzeum.

Warunki pracy:

 1. rodzaj umowy − umowa o pracę;
 2. wymiar czasu pracy – pełen etat;
 3. miejsce pracy – Muzeum Ziemi Wschowskiej;
 4. godziny pracy – pn.-pt. 8:00-16:00

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. Nr 101 poz. 926                       z późn.zm.),
 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 4. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. kserokopie dyplomów potwierdzających poziom wykształcenia.
 6. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum: Wschowa, Plac Zamkowy 2 lub elektronicznie na adres: ksiegowoscmuzeum@wschowa.pl do 30.09.2020 r. do godz. 16.00.

W ramach naboru przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna.  O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie. 

Skip to content