Zarządzenie Dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej dotyczące ustanowienia koordynatora dostępności Muzeum Ziemi Wschowskiej

ZARZĄDZENIE DYREKTORA MUZEUM ZIEMI WSCHOWSKIEJ

ZARZĄDZENIE NR 3/2021

z dnia 05.02.2021 r.

 Dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej

dotyczące ustanowienia koordynatora dostępności Muzeum Ziemi Wschowskiej

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), oraz § 12 pkt 2 Statutu Muzeum Ziemi Wschowskiej nadanego Uchwałą Rady Miejskiej we Wschowie nr XVIII/175/20 z dn. 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Muzeum Ziemi Wschowskiej, oraz na podstawie art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696), zarządza się  co następuje:

§ 1

Powołanie Zespołu do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w następującym składzie:

  1. Przewodniczący Zespołu – Koordynator do spraw dostępności – Pan Marian Niedzielski,
  2. Członek Zespołu do spraw dostępności – Pani Magdalena Birut.

§ 2

Do zadań  zespołu należą: 

  1. Przewodniczący zespołu – Koordynator do spraw dostępności odpowiedzialny jest w szczególności za sprawy dostępności architektonicznej i cyfrowej,
  2. Członek zespołu odpowiedzialny jest w szczególności za sprawy dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

§ 3

Do zadań koordynatora do spraw dostępności oraz zespołu do spraw dostępności należy:  1)wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności,
2) identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
3) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
4)wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych,
5)monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji gminnych w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
6)prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego,

7)sporządzanie planu działań,
8)przedstawianie dyrektorowi bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi do spraw dostępności.


§ 5

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawować będzie dyrektor MZW.


§ 6

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05 luty 2021.

ANEKS NR 1/2021 z dnia 15.09.2021 r.

DO ZARZĄDZENIA NR 3/2021 z dnia 05.02.2021 r.

Dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej

dotyczącego ustanowienia koordynatora do spraw dostępności Muzeum Ziemi Wschowskiej

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), oraz § 12 pkt 2 Statutu Muzeum Ziemi Wschowskiej nadanego Uchwałą Rady Miejskiej we Wschowie nr XVIII/175/20 z dn. 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Muzeum Ziemi Wschowskiej, zarządzam co następuje:

§1

Zmianie ulega treść §1 Zarządzenia nr 3/2021 z dnia 05.02.2021 r. i otrzymuje brzmienie:

Powołuje się Zespół do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w następującym składzie:

  1. Pan Marian Niedzielski – przewodniczący Zespołu/koordynator do spraw dostępności,
  2. Pan Hubert Nowak – członek Zespołu do spraw dostępności.

Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

§2

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content