Konkursy

Muzeum Ziemi Wschowskiej ogłasza konkurs


Muzeum Ziemi Wschowskiej ogłasza

otwarty konkurs w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa

pt. „Moja droga do Wschowy”

W 2020 roku temat Europejskich Dni Dziedzictwa brzmi „Moja droga”. Temat został zaakceptowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i wpisuje się w założenia Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

Ideą organizatorów EDD jest skupienie uczestników wydarzeń na „drodze” przez historię, jaką musiał przebyć nasz naród, by odzyskać niepodległość, a której przejście ukształtowało naszą narodową tożsamość. „Droga” może również odnosić się do indywidualnych losów Polaków. „Moja droga” to hasło bardzo wieloznaczne, odnosi się nie tylko do trasy, jaką przebywamy w czasie lub przestrzeni, ale często jest także określeniem ukochanej przez nas osoby, wyrażającym nasz szacunek, miłość i oddanie. Przyjmując taką interpretację hasła, jego autorzy chcą promować postawy patriotyczne, przypominając losy tych bohaterów naszej historii, którzy swoim życiem udowodnili oddanie Ojczyźnie.

Przenosząc te założenia na lokalny grunt, Muzeum Ziemi Wschowskiej zaprasza do wzięcia udziału w konkursie i podzielenia się swoją historią. Wschowa po II wojnie światowej scaliła na swoim terytorium ludność z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej, dotychczasowych mieszkańców ziemi wschowskiej oraz przybyszów z innych rejonów Wielkopolski i centralnej Polski. Nowa Wschowa po odzyskaniu niepodległości to splot ich historii.

Wykorzystując motyw drogi, zachęcamy do podróży w przeszłość, do odkrycia własnej ścieżki, której celem okazała się Wschowa lub ziemia wschowska. Co sprawiło, że właśnie tutaj jest Twoja „mała Ojczyzna”? Wybór czy brak wyboru? Konieczność czy może właśnie miłość? Rodzina? Praca? Jeśli chciał(a)byś zapisać swoją drogę do Wschowy lub motyw pozostawania Twojej rodziny na tych ziemiach z „dziada pradziada”  – zapraszamy do konkursu! Nagrodzone prace zostaną opublikowane w okolicznościowym wydawnictwie i na zawsze znajdą miejsce w muzealnych archiwach! Pozostaw swoją historię dla potomnych!

Regulamin konkursu

Organizator konkursu:

Muzeum Ziemi Wschowskiej, plac Zamkowy 2, 67-400 Wschowa, Dział Edukacji tel. 65 540 16 40

Główne cele konkursu:

 • kształtowanie świadomości i postaw patriotyzmu, w tym patriotyzmu lokalnego,
 • budzenia zainteresowań przeszłością Polski i regionu,
 • włączanie społeczności lokalnej w działania Muzeum i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego,
 • odkrywanie i popularyzowanie dziedzictwa regionu,
 • kształtowanie umiejętności kreatywnego i twórczego działania inspirowanego dziedzictwem kulturowym,
 • zachęcanie do pracy z wykorzystaniem historii mówionych i rodzinnym dziedzictwem kulturowym.
 • popularyzowanie wiedzy historycznej,
 • kształtowanie umiejętności kreatywnego i krytycznego myślenia o dziejach minionych.

Założenia konkursu:

Konkurs zakłada przygotowanie pracy w określonych dalej formach:

 • praca literacka z materiałem ikonograficznym: tekst do dwóch stron A4, maksymalnie 4 fotografie lub inne wizerunki będące uzupełnieniem tekstu;
 • komiks: dwie strony A4.

Zasady składania prac konkursowych:

Każdy Uczestnik może zgłosić jedną pracę. Mają to być prace własne, choć mogą być wykonane pod kierunkiem lub przy wsparciu rodzica, opiekuna, nauczyciela.

Pracę konkursową należy złożyć w Muzeum Ziemi Wschowskiej dołączając zamkniętą kopertę ze swoimi danymi teleadresowymi. Kopertę i pracę należy oznaczyć jednym symbolem.

Do pracy należy dołączyć podpisaną przez Uczestnika konkursu lub opiekuna prawnego klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na rozpowszechnianie wizerunku i oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu – do pobrania w Muzeum Ziemi Wschowskiej.

Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do wszystkich – dzieci, młodzieży i dorosłych.

Terminarz konkursu:

Prace konkursowe przyjmowane będą w Muzeum Ziemi Wschowskiej przy placu Farnym 3.

Ogłoszenie konkursu: 26 czerwca 2020

Termin składania prac: 30 sierpnia 2020

Ogłoszenie wyników konkursu: 4 września 2020. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową, pocztową lub telefonicznie. Informacje pojawią się na stronie www.muzeum.wschowa.pl i profilu muzeum na facebooku: facebook.com/muzeumziemiwschowskiej.

Uroczysta gala rozdania nagród i promocji pokonkursowego wydawnictwa: 19 września 2020 – Europejskie Dni Dziedzictwa i Noc Muzeów we Wschowie.

Organizator zastrzega, że forma wydarzenia jest uzależniona od rozwoju sytuacji epidemiologicznej i może odbyć się online.

Sposób wyłaniania zwycięzców:

Zwycięzców konkursu wyłoni Komisja Konkursowa. Aby zapewnić obiektywizm Komisja będzie oceniała prace anonimowo. Przy ocenie prac uwzględniane będą przede wszystkim:

 • związek z tematem,
 • poprawność merytoryczna i językowa,
 • pomysłowość i oryginalność wykonania lub napisania pracy,
 • staranność wykonania pracy.

Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.

Skład komisji konkursowej:

Przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa

Magdalena Birut – Muzeum Ziemi Wschowskiej

Historyk

Nagrody:

Przewidziane są nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca i publikacja nagrodzonych prac w muzealnym wydawnictwie okolicznościowym.

I miejsce – nagroda ufundowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa;

II miejsce – obraz z Brzeżan (XIX wiek) ufundowany przez Dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej Leszka Lenarczyka;

III miejsce – komplet wydawnictw muzealnych.

Każdy z Uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.

Postanowienia końcowe:

Prace złożone bez wypełnionych załączników nie będą oceniane. Załączniki są dostępne w Muzeum Ziemi Wschowskiej.

Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za to, że przysługują im pełne i niczym nieograniczone prawa autorskie do dostarczonych prac konkursowych i że prace konkursowe (ich treść i forma) nie naruszają praw osób trzecich, zwłaszcza praw autorskich lub dóbr osobistych, a także, że przedmioty materialne, w których utrwalono prace konkursowe stanowią wyłącznie własność danego Uczestnika Konkursu.

Wszyscy Uczestnicy Konkursu przenoszą autorskie prawa majątkowe na Organizatora konkursu nieodpłatnie. Przeniesienie praw autorskich na rzecz Muzeum Ziemi Wschowskiej polegać będzie na korzystaniu z pracy (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, w zakresie wszystkich pól eksploatacji.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego regulaminu, wyrażeniem zgody na bezpłatną publikację i eksponowanie pracy, a także na wykorzystanie, utrwalanie i powielanie zdjęć i filmów z wizerunkiem Uczestnika konkursu za pośrednictwem dowolnego medium w celu promocji Konkursu  zgodnie z obowiązującym prawem, wliczając w to w szczególności wystawy w miejscach publicznych, zamieszczanie zdjęć i filmów na stronie internetowej www.muzeum.wschowa.pl i  profilu muzeum na facebooku

facebook.com/muzeumziemiwschowskiej, oraz publikacje w czasopismach i na informacyjnych portalach.

Dane osobowe wszystkich Uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą udostępnione osobom trzecim.

Kontakt z Organizatorem:

Muzeum Ziemi Wschowskiej

Magdalena Birut

Specjalista do spraw edukacji

tel. 65 540 16 40 wew. 23

mail. edukacja.muzeum.wschowa@gmail.com

Informacje o konkursie dostępne są na stronie MZW: www.muzeum.wschowa.pl

Muzeum Ziemi Wschowskiej ogłasza konkurs

JAK SMAKUJE DZIEDZICTWO?

Konkurs Jak smakuje dziedzictwo Regulamin

Konkurs karta informacyjna


Muzeum Ziemi Wschowskiej ogłasza konkurs

MAJSTERSZTYK, CZYLI SZTUKA MISTRZOWSKA

rzemieśl majstersztyk1

 

Regulamin konkursu Majstersztyk

ZAŁĄCZNIK NR 1. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

ZAŁĄCZNIK NR 2. Oświadczenie-konkurs

 

GORĄCO ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!


Muzeum Ziemi Wschowskiej ogłasza konkurs

na logo działalności edukacyjnej.

Szczegóły na plakacie oraz w załączonym poniżej regulaminie.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

plakat Obudźmy Lwa

Regulamin Konkursu Obudźmy Lwa

Załącznik nr 1 – karta informacyjna

Załącznik nr 2 – zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Załącznik nr 3 – zgoda na wykorzystanie wizerunku

oświadczenie-konkurs

 


Muzeum Ziemi Wschowskiej i Archiwum Państwowe w Lesznie

ogłasza konkurs

pt. „Wschowa w latach 1945-1956. Powrót do Polski.”

 

plakat konkurs1

 

Załączniki

Konkurs literacko plastyczny regulamin

Konkurs załącznik nr 1

MZW Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

MZW Zgoda na wykorzystanie wizerunku

oświadczenie-konkurs

 


KARTY PRACY – NOC MUZEÓW 2014

Regulamin konkursu

Konkurs organizowany przez Muzeum Ziemi Wschowskiej przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat.
Polega na wypełnieniu dostępnych w muzeum (Pl. Zamkowy 2 i Pl. Farny 3) kart pracy
w czasie trwania Nocy Muzeów 17 maja 2014 r. Wypełnione formularze należy złożyć w recepcji do godziny 22.30.
Celem konkursu jest zaciekawienie i zwrócenie uwagi dzieci na różnego rodzaju obiekty znajdujące się w muzeum.
 

Nagrody

Nagrody rzeczowe zostaną przyznane za trzy pierwsze miejsca.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty 25 maja na niedzielnych zabawach (godzina 14.00) w dawnej rezydencji jezuickiej przy Pl. Farnym 3.
 

 

HISTORIA MOJEJ RODZINY  – MOJE KORZENIE

„Przeszłość to dziś – tylko cokolwiek dalej”.
Słowa Cypriana Kamila Norwida doskonale podkreślają związek „między dawnymi i młodszymi laty”.
Czy potrafimy jednak dostrzec tę zależność w tym, co nam najbliższe – w naszych rodzinnych historiach?
Czy je znamy? Czy potrafimy w losach przodków dostrzec samych siebie?
Historie naszych rodzin składają się przecież na losy lokalnych społeczności i narodu, często niczym zwierciadło je odbijają.
Czy potrafimy w ten sposób na nie spojrzeć?

Muzeum Ziemi Wschowskiej i Archiwum Państwowe w Lesznie zapraszają dzieci
i młodzież oraz wszystkie osoby powyżej 60. roku życia do wzięcia udziału
w konkursie „Historia mojej rodziny – moje korzenie”. Jeśli znacie interesujące rodzinne opowieści
i chcecie ocalić je od zapomnienia, jednocześnie pragniecie bliżej poznać losy swoich przodków i ujrzeć je na tle
naszej lokalnej i narodowej przeszłości – nie czekajcie. Szczegółowe informacje o konkursie poniżej.

Regulamin dla uczniów

Regulamin dla seniorów

oświadczenie konkurs

Skip to content