REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM ZIEMI WSCHOWSKIEJ

Regulamin zwiedzania Muzeum Ziemi Wschowskiej  dotyczy trzech obiektów:

– Kamieniczki, Pl. Zamkowy nr 2-3
– Rezydencja Jezuicka, Pl. Farny nr 3 
– Lapidarium ul. Spokojna

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Ekspozycje Muzeum Ziemi Wschowskiej można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach.
 2. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą zwiedzać ekspozycje Muzeum w ramach tematycznych lekcji muzealnych lub pod opieką osoby dorosłej.
 3. Grupa zorganizowana zwiedzająca ekspozycje Muzeum z przewodnikiem nie może liczyć więcej niż 30 osób (łącznie z opiekunami grupy, pilotem itp.).
 4. Na terenie Muzeum nie mogą pracować przewodnicy zewnętrzni.
 5. Zwiedzanie Muzeum w grupach zorganizowanych z przewodnikiem jest możliwe po dokonaniu uprzedniej rezerwacji (telefonicznie lub elektronicznie).
 6. Muzeum nie gwarantuje oprowadzania z przewodnikiem bez wcześniejszego zgłoszenia grupy.
 7. Pierwszeństwo wstępu do Muzeum mają grupy zgłoszone. Dyżurny koordynator ma prawo odmówić wpuszczenia do Muzeum grup niezgłoszonych.

II. INFORMACJE DOT. WSTĘPU DO MUZEUM

 1. Wstęp do Muzeum następuje po okazaniu ważnego biletu wstępu, w godzinach otwarcia ekspozycji.
 2. Bezpłatny wstęp do Muzeum oraz ulgi w opłacie przysługują za okazaniem stosownych
dokumentów. Ulgi i zwolnienia z opłat za wstęp do Muzeum określone są w art. 10 ust. 4 ustawy
o muzeach (Dz.U. z 1997 nr 5,
  poz. 24)
 3. Sprzedaż biletów w ciągu jednego dnia może być ograniczona.
 4. Opłaty za wstęp, wykaz usług oferowanych przez Muzeum oraz godziny zwiedzania
poszczególnych siedzib ustalone zostały w odrębnych zarządzeniach
  i udostępnione na stronie internetowej.

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE BILETÓW WSTĘPU DO MUZEUM I ZASADY ICH NABYWANIA

 1. Bilet wstępu upoważnia do wejścia na wystawę stałą w obiekcie Muzeum,
  w którym został zakupiony. Bilet ten może uprawniać do wstępu na wystawy czasowe, imprezy edukacyjne oraz koncerty.
 2. Bilet rodzinny przeznaczony jest dla rodzin zwiedzających Muzeum. Możliwość zakupu biletu rodzinnego przysługuje rodzinom (2 dorosłe osoby + dzieci do lat 18, maksymalnie 5 osób).
 3. W uzasadnionych przypadkach Muzeum zastrzega sobie inne, niż w punktach 1.i 2. Regulaminu, zasady wstępu na wystawy czasowe oraz imprezy edukacyjne
  i koncerty. Warunki te ogłaszane będą na stronie internetowej oraz w informatorach i na tablicach ogłoszeniowych Muzeum.
 4. Bilet na wydarzenia organizowane przez Muzeum, które odbywają się w czasie udostępniania wystaw uprawnia do ich zwiedzania bez konieczności nabywania odrębnego biletu. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, kiedy imprezy odbywają się
  po godzinach pracy Muzeum lub gdy wystawa organizowana jest w innej formule, np. komercyjnej jako odrębna oferta programowa.

IV. INFORMACJE DOT. FOTOGRAFOWANIA I FILMOWANIA W MUZEUM

 1. Dopuszcza się nieodpłatne wykonywanie fotografii i filmów pamiątkowych w trakcie zwiedzania siedzib Muzeum z uwzględnieniem regulacji zawartych w Regulaminie fotografowania i filmowania Muzeum Ziemi Wschowskiej.

V. USTALENIA ORGANIZACYJNE

 1. Sprzedaż biletów wstępu do Muzeum, jak również wydawanie biletów bezpłatnych  następuje nie później niż na kwadrans (15 minut) przed zamknięciem ekspozycji w danym dniu.

 2. Sprzedaż (wydawnictwa, pocztówki, etc.) w Muzeum odbywa się w godzinach otwarcia ekspozycji odpowiednio w każdym obiekcie.

 3. Przed wejściem na wystawy wymagane jest pozostawienie w wyznaczonym miejscu okryć wierzchnich, dużych toreb, plecaków oraz reklamówek.

 4. Na ekspozycjach obowiązuje zakaz spożywania jedzenia i picia, dotykania eksponatów, biegania i ślizgania po posadzce.

 5. Na dziedzińcu i na terenie lapidarium obowiązuje ruch pieszy. Wprowadzone rowery należy pozostawić w specjalnie przygotowanych stojakach. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rowery.

 6. Zobowiązujemy zwiedzających do przestrzegania zasad p. poż., bhp oraz postępowania zgodnego z ogólnie przyjętymi normami dobrego zachowania w miejscach publicznych.

 7. Nie mają prawa wstępu do Muzeum osoby nietrzeźwe lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłócające porządek zwiedzania, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych oraz osoby nieprzestrzegające zasad określonych w Regulaminie.

 8. W Muzeum obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

 9. Zabrania się wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów.

 10. Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika).

 11. Podczas zwiedzania prosimy nie używać telefonów komórkowych. Prosimy o ich wyłączenie lub wyciszenie.

 12. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników Muzeum.

 13. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem: 65 540 74 61.

Skip to content