REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM ZIEMI WSCHOWSKIEJ

Regulamin  zwiedzania Muzeum Ziemi Wschowskiej

Kamieniczki pl. Zamkowy 2 — Rezydencja Jezuicka pl. Farny 3

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 2. Ekspozycje Muzeum Ziemi Wschowskiej można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach.
 3. Dzieci poniżej 12. roku życia mogą zwiedzać ekspozycje Muzeum w ramach tematycznych lekcji muzealnych lub pod opieką osoby dorosłej.
 4. Grupa zorganizowana zwiedzająca ekspozycje Muzeum z przewodnikiem nie może liczyć więcej niż 30 osób (łącznie z opiekunami grupy, pilotem, itp.).
 5. Na terenie Muzeum nie mogą pracować przewodnicy zewnętrzni.
 6. Zwiedzanie Muzeum w grupach zorganizowanych z przewodnikiem jest możliwe po dokonaniu uprzedniej rezerwacji (telefonicznie lub elektronicznie).
 7. Muzeum nie gwarantuje oprowadzania z przewodnikiem bez wcześniejszego zgłoszenia grupy.
 8. Pierwszeństwo wstępu do Muzeum mają grupy zgłoszone. Dyżurny koordynator ma prawo odmówić wpuszczenia do Muzeum grup niezgłoszonych.
 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WSTĘPU DO MUZEUM
 2. Wstęp do Muzeum następuje po okazaniu ważnego biletu wstępu, w godzinach otwarcia ekspozycji.
 3. Bezpłatny wstęp do Muzeum oraz ulgi w opłacie przysługują za okazaniem stosownych dokumentów. Ulgi
  i zwolnienia z opłat za wstęp do Muzeum określone są w art. 10 ust. 4 ustawy o muzeach (Dz.U. z 1997 r. nr 5, poz. 24)
 4. Sprzedaż biletów w ciągu jednego dnia może być ograniczona.
 5. Opłaty za wstęp, wykaz usług oferowanych przez Muzeum oraz godziny zwiedzania poszczególnych siedzib ustalone zostały w odrębnych zarządzeniach i udostępnione na stronie internetowej.
 • INFORMACJE DOTYCZĄCE BILETÓW WSTĘPU DO MUZEUM I ZASADY ICH NABYWANIA
 1. Bilet wstępu upoważnia do wejścia na wystawę stałą w obiekcie Muzeum, w którym został zakupiony. Bilet ten może uprawniać do wstępu na wystawy czasowe, imprezy edukacyjne oraz koncerty.
 2. Bilet rodzinny przeznaczony jest dla rodzin zwiedzających Muzeum. Możliwość zakupu biletu rodzinnego przysługuje rodzinom (2 dorosłe osoby + dzieci do lat 18, maksymalnie 5 osób).
 3. W uzasadnionych przypadkach Muzeum zastrzega sobie inne, niż w punktach 1. i 2. Regulaminu, zasady wstępu na wystawy czasowe oraz imprezy edukacyjne i koncerty. Warunki te ogłaszane będą na stronie internetowej oraz
  w informatorach i na tablicach ogłoszeniowych Muzeum.
 4. Bilet na wydarzenia organizowane przez Muzeum, które odbywają się w czasie udostępniania wystaw uprawnia do ich zwiedzania bez konieczności nabywania odrębnego biletu. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, kiedy imprezy odbywają się po godzinach pracy Muzeum lub gdy wystawa organizowana jest w innej formule, np. komercyjnej jako odrębna oferta programowa.
 1. INFORMACJE DOT. FOTOGRAFOWANIA I FILMOWANIA W MUZEUM
 2. Dopuszcza się nieodpłatne wykonywanie fotografii i filmów pamiątkowych, bez użycia lampy błyskowej, w trakcie zwiedzania siedzib Muzeum z uwzględnieniem regulacji zawartych w Regulaminie fotografowania i filmowania Muzeum Ziemi Wschowskiej.
 1. USTALENIA ORGANIZACYJNE
 2. Sprzedaż biletów wstępu do Muzeum, jak również wydawanie biletów bezpłatnych następuje nie później niż na
  30 minut przed zamknięciem ekspozycji w danym dniu.
 3. Sprzedaż (wydawnictwa, pocztówki, etc.) w Muzeum odbywa się w godzinach otwarcia ekspozycji odpowiednio
  w każdym obiekcie.
 4. Przed wejściem na wystawy wymagane jest pozostawienie w wyznaczonym miejscu okryć wierzchnich, dużych toreb, plecaków oraz reklamówek.
 5. Na ekspozycjach obowiązuje zakaz spożywania jedzenia i picia, dotykania eksponatów, biegania i ślizgania
  po posadzce.
 6. Na dziedzińcu  obowiązuje ruch pieszy. Wprowadzone rowery należy pozostawić na stojakach. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rowery.
 7. Zwiedzający zobowiązani są do przestrzegania zasad p. poż., bhp oraz postępowania zgodnego z ogólnie przyjętymi normami dobrego zachowania w miejscach publicznych.
 8. Nie mają prawa wstępu do Muzeum osoby nietrzeźwe lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłócające porządek zwiedzania, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych oraz osoby nieprzestrzegające zasad określonych w Regulaminie. Decyzję o nie wpuszczeniu podejmuje pracownik Muzeum.
 9. W Muzeum obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 10. Zabrania się wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów.
 11. Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika).
 12. Podczas zwiedzania prosimy nie używać telefonów komórkowych. Prosimy o ich wyłączenie lub wyciszenie.
 13. W trakcie zwiedzania należy bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników Muzeum.
 14. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem: 65 540 74 61.

Regulamin zwiedzania Muzeum Ziemi Wschowskiej – Lapidarium

 1. Zwiedzanie na terenie Lapidarium odbywa się indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
 2. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą zwiedzać Lapidarium w ramach tematycznych lekcji muzealnych, grup zorganizowanych z przewodnikiem lub pod opieką osoby dorosłej (ew. dziecko, które ukończyło 15 rok życia + dziecko poniżej 12 roku życia).
 3. Grupy zorganizowane z przewodnikiem nie mogą liczyć więcej niż 50 osób (łącznie z opiekunami grupy, pilotem wycieczki, itp.).
 4. Zwiedzanie z przewodnikiem jest płatne.
 5. Zwiedzanie Lapidarium w grupach zorganizowanych wraz z przewodnikiem możliwe jest po dokonaniu uprzedniej rezerwacji (telefonicznie lub elektronicznie).
 6. Inne formy zwiedzania grup zorganizowanych należy uzgodnić
  z Dyrekcją Muzeum Ziemi Wschowskiej.
 7. Wstęp na teren Lapidarium jest bezpłatny.
 8. Muzeum zastrzega sobie inne niż w pkt. 7 niniejszego Regulaminu zasady wstępu, w przypadku wystaw czasowych, zajęć edukacyjnych lub innych płatnych wydarzeń muzealnych. Wszelkie zmiany ogłaszane będą na stronie internetowej muzeum.wschowa.pl w informatorach oraz na tablicach ogłoszeniowych Muzeum.
 9. Na terenie Lapidarium obowiązuje ruch pieszy. Rowery należy pozostawić zamknięte przy bramie Lapidarium (Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony sprzęt).
 10. Dozwolone jest poruszanie się wyłącznie po ścieżkach (ciągach pieszych). Zabronione jest wchodzenie na teren pochówków, mury okalające, podmurówki, pomniki i płyty nagrobne.
 11. Zwiedzających są zobowiązani do przestrzegania zasad p.poż., bhp oraz postępowania zgodnego z ogólnie przyjętymi normami dobrego zachowania w miejscach publicznych i zachowania czystości.
 12. Na teren Lapidarium obowiązuje zakaz wstępu osób nietrzeźwych lub zachowujących się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zabytków. Osoby zakłócające porządek zwiedzania, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych oraz osoby nieprzestrzegające zasad określonych w Regulaminie zwiedzania mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu Lapidarium.
 13. Na terenie Lapidarium obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz używania otwartego ognia.
 14. Zabrania się wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów.
 15. Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika.
 16. Roślinność na terenie Lapidarium jest pod ochroną. Zabronione jest zrywanie kwiatów, łamanie gałęzi i niszczenie zieleni.
 17. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (burze, obfite opady, silne podmuchy wiatru) nie zaleca się przebywania na terenie Lapidarium, zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność.
 18. Sprzedaż wydawnictw (znaczki turystyczne, pocztówki, itp.) odbywa się w godzinach otwarcia ekspozycji w siedzibach Muzeum na Zamkowym 2 oraz pl. Farnym 3.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Muzeum: www.muzeum.wschowa.pl i pod numerami telefonów 65 5407461 oraz 65 5401640.

Skip to content