Statut

UCHWAŁA NR XVIII/175/20

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie zmiany statutu Muzeum Ziemi Wschowskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.

poz. 506) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r.

o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917), po uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Muzeum Ziemi Wschowskiej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej

uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy we Wschowie.

§ 3. Traci moc uchwała nr XLI/465/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie

uchwalenia statutu Muzeum Ziemi Wschowskiej.

§ 4. Uchwała wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Lubuskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Lubuskiego.

Przewodniczący Rady

Hanna Knaflewska-Walkowiak

DZIENNIK URZEDOWY

WOJEW.DZTWA LUBUSKIEGO

Gorz.w Wielkopolski, dnia piatek, 12 czerwca 2020 r.

Poz. 1603

1

Z a ł ą c z n i k d o U c h w a ł y n r XVI I I /175/20

Rady Miej skiej we Wschowie

z dnia 27 maja 2020 r .

Statut

Muzeum Ziemi Wschowskiej

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Muzeum Ziemi Wschowskiej, zwane dalej „Muzeum”, jest samorządową instytucją kultury

działającą w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 i 1726), zwanej

dalej „ustawą o muzeach”;

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej”;

3) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.

z 2020 r. poz. 282 ), zwanej dalej „ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”;

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309,

1571, 1696 i 1815);

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622,

1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284,374, 568 i 695);

6) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571,

1655,1680 oraz z 2020 r. poz. 568);

7) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz.

742)

Dziennik Urzedowy Wojew.dztwa Lubuskiego – 2 – Poz. 1603

2

8) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)

9) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz.

Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej „RODO”;

10) uchwały nr IX/101/03 Rady Miejskiej Wschowy z dna 28 maja 2003 r. w sprawie

utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Wschowskiej;

11) niniejszego statutu

§ 2.

Organizatorem Muzeum jest Gmina Wschowa zwana dalej „Organizatorem”.

§ 3.

1. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod

numerem 3/2003.

2. Muzeum posiada osobowość prawną.

§ 4.

Muzeum jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.

§ 5.

1. Siedzibą Muzeum jest miasto Wschowa.

2. Terenem działania Muzeum jest teren Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 6.

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony

dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa.

§ 7.

1. Muzeum używa pieczątki prostokątnej z nazwą Muzeum, danymi teleadresowymi,

Dziennik Urzedowy Wojew.dztwa Lubuskiego – 3 – Poz. 1603

3

numerem NIP i numerem REGON.

2. Muzeum może używać skróconej nazwy w brzmieniu: „MZW”.

Rozdział 2

Zakres działania Muzeum

§ 8.

Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwacja

udostępnianie zbiorów w zakresie historii: Ziemi Wschowskiej jako obszaru historycznej

jednostki administracyjnej Królestwa Polskiego, powiatu wschowskiego, wielkopolskośląskiego

pogranicza i dawnych tzw. Kresów Wschodnich na przestrzeni dziejów.

§ 9.

Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez:

1) gromadzenie zabytków, dzieł sztuki i materiałów dokumentacyjnych w statutowo

określonym zakresie, pozyskiwanych w drodze zakupów, darowizn, zapisów, depozytów,

wymiany;

2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów

oraz materiałów dokumentacyjnych;

3) przechowywanie zgromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy

stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów

naukowych;

4) zabezpieczenie i konserwacje zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie

zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury

materialnej i przyrody;

5) urządzanie wystaw stałych i czasowych;

6) organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;

7) prowadzenie badań archeologicznych oraz poszukiwanie ukrytych lub porzuconych

zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju

urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, po uzyskaniu

pozwoleń, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 5 i 12 ustawy o ochronie zabytków i opiece

nad zabytkami;

8) prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej.

9) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;

10) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;

Dziennik Urzedowy Wojew.dztwa Lubuskiego – 4 – Poz. 1603

4

11) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych

informacji;

12) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym publikowanie i rozpowszechnianie katalogów,

przewodników wystaw, materiałów informacyjnych z zakresu działalności Muzeum oraz

wydawnictw naukowych;

13) współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samorządową,

instytucjami kultury, polskimi i zagranicznymi instytutami naukowo-badawczymi, organizacjami

pozarządowymi, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami nieposiadającymi

osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

§ 10.

Muzeum gromadzi w szczególności:

1) zbiory archeologiczne i etnograficzne;

2) zbiory artystyczne (malarstwo, grafikę, rzeźbę, plakaty);

3) zbiory rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej;

4) zbiory historyczne, kartograficzne i numizmatyczne.

Rozdział 3

Organizacja Muzeum

§ 11.

1. Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres działania komórek organizacyjnych

i samodzielnych stanowisk pracy, określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora

Muzeum, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej.

2. Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym dla jego

nadania.

Rozdział 4

Zarządzanie Muzeum

§ 12.

1. Muzeum jest zarządzane przez Dyrektora Muzeum, zwanego dalej „Dyrektorem”,

którego powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, w trybie i na zasadach

przewidzianych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz

w ustawie o muzeach.

Dziennik Urzedowy Wojew.dztwa Lubuskiego – 5 – Poz. 1603

5

2. Dyrektor reprezentuje Muzeum na zewnątrz, odpowiada za prawidłową realizację

działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi

Muzeum.

§ 13.

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Burmistrz

Miasta i Gminy Wschowa w trybie i na zasadach określonych w ustawie o muzeach.

2. Rada Muzeum działa na zasadach i w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

3. Rada Muzeum składa się z 7 członków.

Rozdział 5

Gospodarka finansowa Muzeum

§ 14.

Środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum zapewnia Organizator.

§ 15.

1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym

zakresie przepisach prawa.

2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy, ustalony przez

Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

3. Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania

Muzeum.

§ 16.

1. Źródłami finansowania działalności Muzeum są:

1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

3) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;

4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

2. Organizator przekazuje Muzeum środki finansowe w formie dotacji:

1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań

statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;

2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

Dziennik Urzedowy Wojew.dztwa Lubuskiego – 6 – Poz. 1603

6

§ 17.

Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego

przedłożenie go do zatwierdzenia Organizatorowi.

§ 18.

1. Muzeum może, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach,

prowadzić jako działalność dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:

1) odpłatnego udostępniania zbiorów;

2) wynajmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Muzeum;

3) usług handlowych, w tym sprzedaży publikacji, pamiątek i innych wyrobów związanych

tematycznie z profilem działalności Muzeum;

4) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego.

2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej wykorzystuje się wyłącznie w celu

finansowania działalności statutowej Muzeum.

§ 19.

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania

oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań finansowych oraz majątkowych,

uprawniony jest Dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych

imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji

kultury, o którym mowa w § 3 ust. 1, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 20.

Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Organizator w trybie i na

zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 21.

Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

Dziennik Urzedowy Wojew.dztwa Lubuskiego – 7 – Poz. 1603

Skip to content