Główny inwentaryzator zbiorów

Główny Inwentaryzator Zbiorów współpracuje z działami Muzeum w zakresie opieki nad zbiorami, ich ewidencją, inwentaryzacją oraz katalogowaniem. Realizuje prawno-formalny proces przyjmowania nowych obiektów do zbiorów oraz nadzoruje ich właściwe zaewidencjonowanie. Prowadzi również okresowe kontrole zgodności zapisów inwentarzowych ze stanem faktycznym posiadanych muzealiów.

Koordynuje i rejestruje zadania związane z ruchem zewnętrznym i wewnętrznym zbiorów muzealnych – wzajemnymi użyczeniami obiektów między Muzeum a innymi instytucjami muzealnymi i wystawienniczymi, opracowuje i archiwizuje towarzyszące użyczeniom dokumenty.

Ponadto zajmuje się organizowaniem i udoskonalaniem form dokumentowania zbiorów, a także moderacją oprogramowania do elektronicznej ewidencji zbiorów muzealnych.

Skip to content