Przyjmowanie do zbiorów

Muzeum Ziemi Wschowskiej pozyskuje obiekty do zbiorów w drodze darów, depozytów, zakupów, przekazów instytucjonalnych, zapisów testamentowych oraz depozytów.

Etapy przyjmowania obiektów:

Osoby zainteresowane przekazaniem obiektów do Muzeum Ziemi Wschowskiej prosimy o przesłanie oferty drogą listowną na adres placówki (Muzeum Ziemi Wschowskiej, pl. Zamkowy 2, 67-400 Wschowa) lub drogą elektroniczną – skanu z podpisem oferenta (sekretariat@muzeum.wschowa.pl).

Obiekty można również przynieść osobiście do Muzeum, w wyniku czego zostaną one przyjęte do placówki z pominięciem konieczności przedstawiania oferty. W Muzeum zostanie sporządzony Protokół przyjęcia do rozpoznania (Protokół i rachunek kupna-sprzedaży – wzór).

Obiekty stanowiące zakres oferty, która zostanie rozpatrzona pozytywnie, są przyjmowane do Muzeum na podstawie Protokołu przyjęcia do rozpoznania. Na tym etapie prac zostaje sprawdzona legalność oraz autentyczność obiektów, ich wartość artystyczna, historyczna i naukowa, a także zgodność z profilem zbiorów Muzeum.

Obiekty nie zakwalifikowane do zbiorów zostają zwrócone oferentowi na podstawie Protokołu przyjęcia do rozpoznania.

Obiekty zakwalifikowane do zbiorów zostają ostatecznie przyjęte do Muzeum na podstawie odpowiedniej umowy oraz protokołu przyjęcia do zbiorów podpisanych między Muzeum a oferentem. Następuje przeniesienie praw własności oraz przeniesienie praw autorskich majątkowych do obiektów.

PLIKI DO POBRANIA:

Muzeum-umowa darowizny – wzór

Muzeum-umowa darowizny z prawami autorskimi

Pokwitowanie przyjecia obiektów w depozyt

Umowa kupna-sprzedaży z przeniesieniem prawa autorskich – wzór

Umowa kupna-sprzedaży

Rachunek za przedmioty do zbiorów

Skip to content