Lekcje muzealne

„Z papierem przez dwa tysiąclecia”

Zachęcamy gorąco do korzystania z edukacyjnej oferty Muzeum Ziemi Wschowskiej 🤗. Z zachowaniem środków bezpieczeństwa zabierzemy uczestników warsztatowych lekcji muzealnych w podróż po świecie papieru i pozwolimy doświadczyć europejskiej techniki czerpania. To wszystko za sprawą wystawy z Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju.Lekcje można zamawiać na zasadach ogólnych opisanych na stronie: http://muzeum.wschowa.pl/edukacja/lekcje-muzealne/.Kontakt: edukacja.muzeum.wschowa@gmail.comtel. 65 540 16 40 wew. 23

karta_lekcje muzealne 2

do nauczycieli aktualne

Małe miasto wielkich przeżyć” 
odkrywaj Wschowę z Muzeum Ziemi Wschowskiej

Każdy może mieć swój osobisty egzemplarz przewodnika Małe miasto wielkich przeżyć. Grupom szkolnym i przedszkolnym polecamy zdobycie go przy okazji lekcji muzealnej. Jeśli skorzystacie z naszego zaproszenia porozmawiamy o tym, czego w Muzeum strzeże Lew, jakie opowieści niosą ze sobą eksponaty znajdujące się na wystawach poświęconych ziemi wschowskiej, jak dbać o te skarby przeszłości, aby mogły zobaczyć je i usłyszeć przyszłe pokolenia… W roku 2018 Muzeum Ziemi Wschowskiej odchodzi 50-lecie istnienia. Chcemy z tej okazji pokazać Wam codzienność i tajemnice pracy muzealnika, a także zachęcić do wspólnego odkrywania dziedzictwa kulturowego Wschowy.


Mały muzealnik

Lekcja mająca na celu zapoznanie uczniów ze specyfiką muzeum oraz kształcenie umiejętności opisywania przedmiotów. Składa się na nią: pogadanka pozwalająca zapoznać się dzieciom z takimi pojęciami jak eksponat, muzealnik – dokumentalista i praca z kartą muzealną, podczas której uczeń samodzielnie opisuje i kataloguje eksponat.


 

Historia Wschowy dla najmłodszych

Lekcja ta przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Przystępnym językiem, przy pomocy bogato ilustrowanej prezentacji multimedialnej opowiada o początkach miasta, najważniejszych wydarzeniach w historii Wschowy czy zabytkach. Zaznajamia uczestników z herbem i legendami wschowskimi. Po warsztatach, które utrwalają zdobytą wiedzę, dzieci zwiedzają stałe wystawy Muzeum Ziemi Wschowskiej dotyczące historii miasta i regionu.


Legendy Wschowy i okolic

Niebywałą zaletą tej lekcji jest jej otwartość, gdyż nie ma ona określonego przedziału wiekowego. Jest połączeniem historii i baśni, a więc dotyka sfery, którą ludzie interesują się od zarania dziejów. Legendy to wiedza, a w każdej jest zawarte ziarnko prawdy. Lekcja ta, ma za zadanie w przyjemny sposób przekazać lokalną historię, a zarazem budować tożsamość regionalną. Ma też ciekawe i związane z herbem Wschowy zajęcia warsztatowe.


Pocztówka ze Wschowy

Jest to lekcja poświęcona bardzo ciekawej historii pocztówki: jakie były jej początki, skąd pochodzi polska nazwa, jak zmieniał się jej kształt od karty korespondencyjnej do widokówki. Uczniowie poznają też najbardziej znane w historii miasta wschowskie oficyny wydawnicze, a także zobaczą miejsca i budynki, które już nie istnieją lub zmieniły swój wygląd, a zapisane zostały na archiwalnych wschowskich pocztówkach. Część warsztatowa to praca z utraconymi widokami Wschowy.


Architektoniczne perły Wschowy

Lekcja poświęcona najcenniejszym wschowskim zabytkom, ich walorom artystycznym i historii. Ta lekcja oparta jest na prezentacji multimedialnej ukazującej, między innymi, dawny wygląd przedstawianych obiektów.


Lapidarium Rzeźby Nagrobnej we Wschowie – historia zapisana w nagrobnych kamieniach

Lekcja w czasie której prowadzący opowiada o historii zabytkowych cmentarzy wschowskich, o spoczywających tam znamienitych postaciach, ich postawie wobec śmierci, nauce płynącej z tekstów epitafijnych i z symboliki zawartej w płytach nagrobnych. Lekcja ta odbywa się w Lapidarium Rzeźby Nagrobnej we Wschowie i kończy się warsztatami.


Królestwo roślin w Lapidarium Rzeźby Nagrobnej we Wschowie

Wschowskie Lapidarium Rzeźby Nagrobnej to wyjątkowe połączenie architektury i zieleni. Lekcja ta pozwoli zapozna się uczestnikom z bardzo bogatą roślinnością zabytkowego cmentarza, symboliką poszczególnych roślin w naturze i na płytach epitafijnych. Lekcja ta odbywa się w Lapidarium Rzeźby Nagrobnej we Wschowie.


 Wschowa – miasto królewskie

Lekcja poświęcona dziejom Wschowy w kontekście statusu miasta królewskiego, który posiadała. Poruszane kwestie to: struktura własności I Rzeczpospolitej, ustrój miast królewskich, polityka polskich monarchów wobec tych miast ze szczególnym uwzględnieniem Wschowy, nadawane miastu przywileje, stosunki między władzami miejskimi a starostą, wizyty królewskie we Wschowie i zwyczaje im towarzyszące. Zajęcia przeprowadzone w oparciu o eksponaty Muzeum Ziemi Wschowskiej.


Klejnot w koronie – Wschowa w czasach saskich

Lekcja poświęcona jest szczególnej pozycji Wschowy w okresie panowania dynastii Wettinów. Opisuje wizyty królów saskich w mieście: ich okoliczności, ważne wydarzenia, życie miasta. Zagadnienia omawiane z uwzględnieniem kontekstu historycznego. Zajęcia przeprowadzone w oparciu o eksponaty Muzeum Ziemi Wschowskiej.


Co jadali królowie we Wschowie? Z dziejów polskiej kuchni królewskiej

Uczniowie poznają zwyczaje kulinarne panujące na dworach władców polskich od średniowiecza po okres rozbiorowy. Zagadnienie omówione pod kątem wizyt królewskich we Wschowie. Drugą część lekcji stanowią ciekawe warsztaty.


Dawni Wschowianie. Szlachta ziemi wschowskiej

Lekcja porusza takie zagadnienia jak: położenie prawne szlachty w Królestwie Polskim, jej pozycja społeczno-gospodarcza, stosunek do nowych wyznań oraz charakteryzuje te aspekty w kontekście ziemi wschowskiej ze szczególnym uwzględnieniem okresu wczesnonowożytnego. Materiałem ilustracyjnym są zarówno zbiory Muzeum Ziemi Wschowskiej, jak i obiekty z terenu Wschowy i okolic.


Dawni Wschowianie. Mieszczanie ziemi wschowskiej

Lekcja poświęcona jest sytuacji mieszczan w Królestwie Polskim. Porusza problem ich praw, statusu społecznego, pozycji ekonomicznej, struktury wyznaniowej i etnicznej. Zawiera elementy analizy porównawczej poszczególnych stanów Rzeczpospolitej. W sposób szczególny odnosi się do mieszkańców ziemi wschowskiej. Główny nacisk położono na okres wczesnonowożytny. Lekcja oparta o materiał ikonograficzny (zbiory Muzeum Ziemi Wschowskiej, obiekty z terenu Wschowy i okolic).


Herby Wschowy i okolic – czego się z nich dowiemy?

Lekcja dotyczy zagadnień z zakresu heraldyki miejskiej. Porusza problematykę budowy, ikonografii i symboliki polskich herbów miejskich. Zawiera opis herbów Wschowy i okolic.


Prawo lokacji miast na ziemiach polskich na przykładzie Wschowy

Ogromne znaczenie dla nowo powstałej miejscowości miały prawa lokacyjne. To wiązało się z wieloma przywilejami, prawami i obowiązkami dla niej, a dokładniej dla jej mieszkańców. Lekcja ta ma za zadanie zapozna słuchaczy z prawami na jakich lokowano miasta na ziemiach polskich, co one oznaczały w praktyce i w jaki sposób można to odnieść do współczesnych czasów. Problematyka ta zostanie dopełniona historią lokacji Wschowy.


Wschowscy rzemieślnicy i ich wytwórczość

Wschowa może poszczyci się mianem jednego z najstarszych miast Polski. Jej długa historia charakteryzuje się prężnym rozwojem. Miasto przyciągało przedstawicieli licznych rzemiosł, którzy się tu osiedlali i pracowali. Do dnia dzisiejszego pozostało po nich wiele pamiątek, które gromadzi w swoich zbiorach MZW. Lekcja ta odbywać się będzie na terenie muzeum, dodatkowo uczestnicy zostaną zapoznani z historią wschowskiego rzemiosła oraz obejrzą artefakty z nim związane.


 Rozwój mennictwa na ziemiach polskich

Prawo bicia własnej monety to niebywały prestiż dla władcy oraz miejsca, gdzie je wybijano. MZW może poszczyci się piękną kolekcją monet, jakie występowały na ziemiach polskich od wczesnego średniowiecza po czasy współczesne. Na tej lekcji uczestnicy dowiedzą się jak wyglądała mennica i gdzie mieściły się wschowskie mennice: miejska i koronna. Dowiedzą się też, że we Wschowie wybijano monety z królewskim znakiem – podwójnym krzyżem – herbem dynastii Jagiellonów. Nauczą się, jak odczytywać ikonografię monet. Podczas warsztatów pomocne będą różnorodne muzealne pomoce edukacyjne, takie jak stemple czy grawery.


Historia wiatraków

Wiatraki to nieodłączna część długiej historii Wschowy. Jeszcze do końca lat 60 XX wieku można je było podziwiać w miejskim krajobrazie. Aby kultywować pamięć o nich jak i poznawać historię swojego regionu, muzeum postanowiło poświęci im oddzielną lekcję, na której słuchacze zapoznają się z historią wschowskiego młynarstwa, ale także dowiedzą, jakie były zasady działania dawnych wiatraków oraz jak się zmieniały z biegiem lat. Lekcja odbywa się w oparciu o multimedialne stoisko ekspozycyjne poświęcone młynarstwu.


Zbrodnia i kara, jak to wyglądało we Wschowie

Kroniki kryminalne sprzed wieków, policyjna praca dochodzeniowa i wymierzanie wyroków przez kata czyli o zbrodni i występku oraz sprawiedliwości mieszczańskiej i jej egzekucji we Wschowie i okolicach.


 Reformy Sejmu Wielkiego na przykładzie Wschowy

Reformy Sejmu Wielkiego miały za zadanie uratować Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Podejmowane w związku z tym zmiany były, jak na tamte czasy, wielce postępowe i gdyby nie rozbiory Polski mogły okazać się ogromnym sukcesem. Lekcja ta będzie omawiać wspomniane reformy z nakreśleniem roli Wschowy, jaki odegrała w ich powstawianiu.


Bitwa pod Wschową i jej następstwa

Na lekcji przeniesiemy się prawie 300 lat wstecz na przedpola Wschowy, pomiędzy wsie Dębowa Łęka, Osowa Sień i Nowe Ogrody, gdzie pewnego zimowego dnia wydarzenia Wojny Północnej postawiły naprzeciw siebie ponad 27 tysięcy ludzi kilku narodowości, do walki na śmierć i życie. Lekcja opowiada o wypadkach poprzedzających jedno z największych zwycięstw szwedzkiego oręża w historii, przebieg batalii – ciągle mało znanej i konsekwencje nie tylko dla bohaterów wydarzeń, ale i dla polityki ówczesnej Europy. W czasie zajęć opieramy się na stałej wystawie MZW: „Z Bożą pomocą – Bitwa pod Wschową 1706 – oblicza Wojny Północnej”.


Okupacja w Wielkopolsce. Represje wobec Polaków w Kraju Warty

Lekcja opowiada o formach zorganizowanej przemocy, jakiej dopuścił się okupant niemiecki wobec ludności polskiej, w której to upatrywał zagrożenia dla kolonizacji województwa poznańskiego i ziemi leszczyńskiej. Lekcja opiera się na prezentacji przedstawiającej objawy i wybrane przypadki zbrodni wobec ludności cywilnej (księży, ziemian, urzędników, nauczycieli i powstańców wielkopolskich).


Z Wielką Wojną twarzą w twarz czyli z okopu widać najlepiej. Konflikt widziany oczami prostego żołnierza

Taktyka walki frontowej, gazy bojowe, strzelcy wyborowi, czołgi i szarże kawalerii. Codzienność wojenna, czyli życie żołnierskie na linii ognia i na tyłach frontu. Prezentujemy opowieść nie tylko o starciach wojsk sprzed stulecia, ale i sposobach na zachowanie człowieczeństwa w ogniu wojny, na podstawie zbiorów MZW oraz multimediów.


Siedem dekad powojennej historii Wschowy

Lekcja przedstawia nam najnowsze dzieje Wschowy, typowego miasta tzw. „ Ziem Odzyskanych” przez realia powojenne, trudne życie nowych osadników, migracje ludności i codzienność PRL, realia „walki o plan”, w szkole, spółdzielni czy hodowli zwierząt zarodowych w Osowej Sieni. Opowieść zamyka się na początku lat dziewięćdziesiątych.


Władza komunistyczna po 1945r. we Wschowie i okolicach

Lekcja ma pokazać rzeczywistość wprowadzania realnego socjalizmu w Polsce pod opieką sowieckiego aparatu przemocy na przykładzie Wschowy – miasta zmieniającego ówcześnie w sposób gwałtowny stosunki własnościowe, państwowe i ludnościowe, słowem wchodzącego nieubłaganie w skład nowej komunistycznej Polski.


Wschowa po 1945 roku miejscem schronienia dla tułaczy

Poruszane zagadnienia to: osadnictwo na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski po II wojnie światowej, adaptacja przybyłej ludności do nowych warunków życia, problem jej pamięci i tożsamości.


Kresy Wyobrażone. Kresy Mityczne

Celem lekcji jest przybliżenie mitologii Kresów, wyjaśnienie etymologii pojęcia, znaczeń atrybutów Mitu Kresowego takich jak: Bastion polskości; Raj utracony; Religijność kresowa; Poczucie wygnania z ojcowizny; Utrata wielokulturowości; Poczucie zagłady starego świata; Mit miast kresowych. Ponadto zrozumienie wpływu dyskursu kresoznawczego dla kreacji tożsamości kulturowej, dziedzictwa kulturowego oraz pamięci zbiorowej.


Wschowa i okoliczne miejscowości na Drodze Św. Jakuba

Lekcja ta ma na celu przybliżyć dzieciom i młodzieży idee pielgrzymowania Drogą św. Jakuba, symbole związane z tym tematem (tak, aby mogli rozpoznać je napotkane, gdzieś w przestrzeni), zapoznać z miejscowościami z najbliższej okolicy, w których znajdują się sanktuaria św. Jakuba. Ilustracją do lekcji jest film Tomasza Wojnarowskiego przygotowany przez Stowarzyszenie Czas A.R.T.


Soli Deo Gloria (Tylko Bogu Chwała) – główne zasady i odłamy wyznań protestanckich. Reformacja i kontrreformacja na przykładzie Kripplein Christi

Lekcja ma na celu przybliżenie uczniom tematyki kształtowania się wyznania protestanckiego, głównych założeń ruchu reformacyjnego w opozycji do Kościoła Rzymskokatolickiego. Temat ten obejmuje również przedstawienie protestanckich grup wyznaniowych obecnych we Wschowie i okolicach, a także wizytę na stałej wystawie MZW poświęconej protestanckim pamiątkom z ziemi wschowskiej.


Wykopaliska w kościele Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi)

Kościół Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi) jest perłą architektury wschowskiej, wartą dłuższego wspomnienia, gdy poruszany jest temat historii miasta. Specjalnie z myślą o nim zostały opracowane zajęcia, które poświęcone będą jego historii i badaniom archeologicznym w nim przeprowadzonym. Prelekcja odbywać się będzie na terenie muzeum, liczne przedstawienia kościoła, dawne i współczesne, omówione zostaną przy pomocy prezentacji multimedialnej.


Kościoły graniczne i ucieczkowe – świadkowie czasów reformacji i kontrreformacji

Lekcja ta przybliża uczniom sytuację wyznań protestanckich na Śląsku po wojnie trzydziestoletniej (1618-1648), kiedy to zniesiona została tolerancja religijna i ewangelicy musieli udawać się na nabożeństwa do sąsiednich krajów. Na lekcję składa się, między innymi, prezentacja ukazująca kościoły graniczne i ucieczkowe z najbliższej okolicy Wschowy.


Portret trumienny

Polski portret trumienny malowany był zazwyczaj na blasze cynowej. Ten swoisty element castrum doloris najpopularniejszy był w Polsce w XVII i XVIII wieku wśród szlachty. MZW posiada w swojej kolekcji przepiękne egzemplarze tej wyjątkowej sztuki sakralnej i na nich będą bazować te zajęcia. Poświęcone będą historii portretów trumiennych, odpowiedzą na pytanie, skąd wywodzi się ten zwyczaj oraz jakie triki malarskie stosowali artyści, by skłoni widza do refleksji nad śmiercią.


Theatrum funebris-pompa funebris-ars bene moriendi – nie tak oczywista ceremonia pogrzebowa

Lekcja ma na celu zaprezentowanie tematyki teatralności pogrzebu sarmackiego oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć niezbędnych dla zrozumienia tematu (np. Theatrum funebris, pompa funebris, ars bene moriendi, castrum doloris etc.). Lekcja jest połączona ze zwiedzaniem wystawy SOLI DEO GLORIA, która stanowi doskonałe podłoże kulturoznawcze oraz informacyjne.


Panteon wschowski. Wielkie postacie w dziejach ziemi wschowskiej

Uczniowie poznają biografie wybitnych wschowian, szczególnie zasłużonych dla miasta, regionu czy kraju. Wśród nich znajdują się: duchowni, uczeni, artyści czy literaci.


Sue Ryder

Lekcja stara się przybliży postać niezwykłej Angielki, którą los w przedziwny sposób połączył z najnowszą historią Wschowy. Baronessa Margaret Susan Ryder – przez większość życia wielka działaczka charytatywna, kobiecy żołnierz Special Operation Executive, towarzyszka cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej i filantropka jednocześnie. Co takiego łączy Sue z naszym miastem?


Ze Wschowy ku artystycznej sławie – przykład Eugeniusza Geta-Stankiewicza

Jest to lekcja przybliżająca uczestnikom sylwetkę artysty, który wraz z rodziną, jako małe dziecko przybył do Wschowy po II wojnie światowej z podwileńskiej Oszmiany. We Wschowie rozpoczęła się jego artystyczna droga. Na lekcję zapraszamy tych, którzy chcieliby poznać życiorys artysty i jego pracę przedstawioną w prezentacji multimedialnej.


Mały archeolog. Archeologia, czyli zabawa dorosłego w wielkiej piaskownicy?

Adresowany do młodego odbiorcy wykład, dotyczący teorii i praktyki archeologii. Lekcja ta ma na celu przybliżenie, czym jest ta nauka, jak i gdzie pracuje archeolog, a także kiedy szczególnie jest on potrzebny i dlaczego. Zaprezentowane zostaną interesujące odkrycia archeologiczne z terenu Polski, a także z innych stron świata, skrótowo zostanie omówiona prahistoria Polski i Europy. Uczniowie podczas warsztatów będą mieli okazję pracować z wykorzystaniem artefaktów – kopii znanych archeologicznych zabytków.


„Wyspa” w świecie północno – zachodnich Słowian we wczesnym średniowieczu. Refleksja na marginesie poznawania wysp na Jeziorze Sławskim

Niezwykle ciekawą grupą stanowisk archeologicznych z okresu wczesnego średniowiecza (VI w. – poł. XIII w.) są osady i grody położone na wyspach jezior Niżu Środkowoeuropejskiego. Wyspy te w swoim, trwającym około 10 tys. lat istnieniu, nie były zazwyczaj szczególnie chętnie użytkowane przez człowieka. Wyjątkiem jest okres, który można nazwać słowiańskim. Często wówczas zamieszkiwano je, przede wszystkim ze względu na ochronę jaką zapewniały przed zagrożeniami płynącymi ze strony innych ludzi, a także ze względu na szczególne upodobanie Słowian do środowiska wodnego. Poza właściwościami obronnymi, stanowiły one również szczególne miejsce sfery sakralno – mitycznej, co potwierdza np. otoczona zewsząd głębokim jeziorem świątynia Swarożyca w Radogoszczy, znana z folkloru wschodniosłowiańskiego tajemnicza Wyspa Bujan, a często także zestaw odkrywanych na nich zabytków archeologicznych. Również część z wysp na Jeziorze Sławskim, była w tym czasie zamieszkana przez Słowian. Nie były one jednak jeszcze badane za pomocą wykopalisk archeologicznych, a jedynie w formie tzw. badań powierzchniowych, z tego też powodu, niewiele obecnie o nich samych możemy powiedzieć.


Jak Polska się rodziła? Problem początków dziejów Polski Pierwszych Piastów w warsztacie archeologa

Jednym z najbardziej fascynujących problemów polskiej mediewistyki, jest próba zrekonstruowania przebiegu wydarzeń, jakie miały miejsce w IX i X w. na terenie Wielkopolski, w wyniku których uformowała się władza Piastów. Ród ten od razu kiedy pojawił się na kartach historii, wzbudzał ogromny respekt i musieli się z nim liczy wszyscy władcy tej części Europy. Lekcja to ma na celu przybliży ustalenia archeologów odnośnie genezy polskiej państwowości, a także omówi podstawy datowania wydarzeń uchwytnych w materiale archeologicznym. Szczegółowo zostanie omówiona przyrodnicza metoda datowania drewna: dendrochronologia, kluczowa w tych rozważaniach, ze względu na dokładność uzyskanych dzięki niej dat wznoszenia wszechobecnych wówczas drewnianych grodów.


 Mały etnograf – podstawowe pojęcia naukowe w poznawaniu własnej kultury

Celem zajęć jest przedstawienie oraz wyjaśnienie najważniejszych pojęć oraz terminów niezbędnych do zrozumienia naszej kultury, do budowania naszej tożsamości oraz poczucia wspólnotowości symboliczno-kulturowej. W czasie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję poznać wybrane, malownicze elementy pokazujące różnorodność kultur świata.


Obrzędowość doroczna – od wiosny do zimy

Dla tego tematu jest zaplanowany cykl spotkań (cztery niezależne spotkania edukacyjne: Wiosna, Lato, Jesień, Zima), którego celem jest przedstawienie cyklu obrzędowości dorocznej, tradycji, świąt oraz zwyczajów towarzyszących zmianom pór roku.


Od ziarna do bochna

Dla najmłodszych dzieci ta lekcja ma tytuł: „Biedroneczko leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba”. W zależności od grupy wiekowej, uczniowie w różnym stopniu zaawansowania poznają proces przetworzenia ziarna w mąkę i chleb, tradycyjne sprzęty wykorzystywane podczas tego procesu. Drugą ważną częścią lekcji jest opowieść o obrzędowych formach chleba, jego symbolice i znaczeniu w kulturze ludowej. Część warsztatowa oparta jest na działaniu z wykorzystaniem, między innymi, masy solnej.


Przesądy, magia, zabobony

Dla tego tematu zaplanowany jest cykl spotkań (cztery niezależne spotkania edukacyjne: Woda, Ogień, Powietrze, Ziemia), których celem jest zobrazowanie znaczenia magicznego, mitycznego oraz symbolicznego dla poszczególnych żywiołów w oparciu o wierzenia ludowe.


„Wianki – Janki” – tradycje Nocy Świętojańskiej

Główny cel tej lekcji to edukacja etnograficzna – uczestnicy poznają zwyczaje, legendy związane z obchodami Nocy Świętojańskiej, między innymi, jej starosłowiańskie korzenie, symbolikę ziół wykorzystywanych do świętojańskich wianków i wiele innych ciekawych informacji z dziedziny kultury ludowej.


Krocząc drogami Aniołów

Lekcja z pogranicza historii religii, etnografii i sztuki. Na bogatym materiale ikonograficznym przybliżymy uczestnikom nieznany powszechnie, a zaskakujący wizerunek i rolę Aniołów w różnych religiach, w kulturze ludowej, w sztuce. Zastanowimy się wspólnie, czy wyobrażenia anioła są obecne we współczesnym świecie i jakie formy przybierają.


Polska strojem malowana

Celem zajęć jest zaprezentowanie różnorodności polskiej kultury ludowej na przykładzie strojów ludowych obecnych i wciąż żywych w naszym folklorze. Podczas lekcji zostaną przedstawione detale ubiorów, symbolika kolorów oraz funkcja i rola strojów ludowych w budowaniu lokalnej wspólnoty, tożsamości oraz trwałości tradycji i obyczajów.


Sztuka ludowa

Na tej lekcji uczniowie poznają elementy i główne charakterystyczne cechy bardzo szerokiego zjawiska, jakim jest tradycyjna polska twórczość ludowa – plastyka, muzyka, tańce, legendy, bajki, poezja. Istnieje możliwość ustalenia przed lekcją, jakie tematy będą poruszane (wybór może dotyczy konkretnej dziedziny sztuki lub np. wytworów związanych z określonymi obrzędami, zwyczajami). Może być to cykl lekcji.


Zasady ogólne

Lekcje muzealne w Muzeum Ziemi Wschowskiej skonstruowane są w taki sposób, aby pobudzić uczestników do własnej aktywności, dla młodszych mamy przygotowane warsztaty, dla starszych karty pracy.

Do każdego tematu przygotowaliśmy kilka scenariuszy zależnych od grupy wiekowej: od przedszkola, przez szkołę podstawową, gimnazjum, aż do młodzieży ponadgimnazjalnej.

Istnieje możliwość przygotowania innych tematów z dziedziny kultury, historii lokalnej czy powszechnej

po wcześniejszym zamówieniu.

Proszę pamiętać:

– przy lekcjach muzealnych obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu;

– jedna lekcja muzealna przeznaczona jest dla jednej klasy szkolnej lub grupy przedszkolnej;

– lekcja muzealna to koszt 50 zł plus bilet wstępu do muzeum – 1 zł dla młodszych, 3 zł dla młodzieży powyżej 19 lat, dzieci do lat 7 – wstęp do muzeum bezpłatny. Koszty biletów dotyczą lekcji, które odbywają się z wykorzystaniem muzealnych ekspozycji.

 

Dane do kontaktu:

Muzeum Ziemi Wschowskiej

Rezydencja Jezuicka

Plac Farny 3

67-400 Wschowa

Magdalena Birut

Specjalista do spraw edukacji

604 647 354

697 592 297

edukacja.muzeum.wschowa@gmail.com

www.muzeum.wschowa.pl

www.facebook.com/muzeumziemiwschowskiej

Skip to content