Dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej ogłasza nabór na:

stanowisko pracy – specjalista ds. edukacji

Miejsce pracy:

Muzeum Ziemi Wschowskiej, Wschowa, Plac Zamkowy 2, Plac Farny 3, Lapidarium Rzeźby Nagrobnej

Wymiar czasu pracy: 1 etat (praca także w niedziele – 4 godz.)

Wymagania niezbędne:

– wykształcenie wyższe o profilu humanistycznym (szczególnie: historia, historia sztuki, etnologia),

– umiejętność samodzielnego tworzenia konspektów zajęć edukacyjnych uwzględniających różnorodne cele, metody i grupy wiekowe odbiorców,

– dobra organizacja pracy,

– kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą, cierpliwość, sumienność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,

– obywatelstwo polskie,

– niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

– dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych,

– swobodne korzystanie z Internetu i umiejętność wykorzystania go w pracy,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

– wysoka kultura osobista,

 

Wymagania dodatkowe:

– uprawnienia pedagogiczne,

– bardzo dobra znajomość j. angielskiego lub niemieckiego

 

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:

– opracowywanie i realizacja programów edukacyjnych (prowadzenie lekcji muzealnych i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych),

– inicjowanie i współpraca przy tworzeniu projektów i planów edukacyjnych Muzeum,

– oprowadzanie grup zwiedzających po wystawach Muzeum,

– organizowanie imprez, akcji popularyzujących wiedzę historyczną (prelekcje, wystawy, konkursy itp.),

– współpraca ze szkołami i innymi placówkami zajmującymi się edukacją,

– opracowywanie i wdrażanie pomocy dydaktycznych,

CV, list motywacyjny, kserokopia dyplomu ukończenia studiów  i oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na w/w stanowisko należy składać w siedzibie Muzeum: Wschowa, Plac Zamkowy 2 lub elektronicznie na adres: ksiegowoscmuzeum@wschowa.pl do 08.09.2014 r.