Dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej ogłasza nabór na stanowisko pracy – muzealnik (asystent muzealny)

Miejsce pracy:

Muzeum Ziemi Wschowskiej, Wschowa, Plac Zamkowy 2, Plac Farny 3

Wymiar czasu pracy: ¾ etatu

Ogólny zakres obowiązków:

opracowywanie zabytków archeologicznych,  pełna opieka nad zbiorami własnymi i depozytami muzeum (z zakresu archeologii), oprowadzanie po ekspozycjach, montaż i demontaż wystaw, promocja, edukacja, zadania merytoryczne

Wymagania niezbędne:

– wykształcenie wyższe o kierunku archeologia

– obywatelstwo polskie,

– niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

– dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych,

– swobodne korzystanie z Internetu i umiejętność wykorzystania go w pracy,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

– samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy,

– skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój muzeum,

– kreatywność, silna motywacja do pracy,

– wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

– znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,

– umiejętność pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,

– mile widziana obsługa programów graficznych.

CV, list motywacyjny, kserokopia dyplomu ukończenia studiów  i oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na w/w stanowisko należy składać w siedzibie Muzeum: Wschowa, Plac Zamkowy 2 lub elektronicznie na adres: ksiegowoscmuzeum@wschowa.pl do 07.01.2015 r.

Informacja pod numerem tel.: 65 540 74 61.

W ramach naboru przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie.