Dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej ogłasza nabór na stanowisko pracy

muzealnik (asystent muzealny).

Miejsce pracy: Muzeum Ziemi Wschowskiej, Wschowa, Pl. Zamkowy 2, Pl. Farny 3, Lapidarium Rzeźby Nagrobnej

Wymiar czasu pracy: pełen etat.

 Zakres obowiązków:

 • pomoc przy digitalizacji zbiorów,

 • prowadzenie statystyki wprowadzonych zbiorów w wersji elektronicznej,

 • wykonywanie podstawowych opisów muzealiów: wymiar- format, waga, rodzaj materiału, autor, tytuł, rok wydania (datowanie), miejsce przechowywania (magazyn, ekspozycja, archiwum),

 • współpraca z wszystkimi działami muzeum: archeologicznym i etnograficznym, Lapidarium i biurem promocji i edukacji,

 • pomoc przy sporządzaniu kwerend muzealnych,

 • przygotowywanie materiałów do folderów i ulotek informacyjnych oraz innych wydawnictw muzealnych, umiejętność pisania tekstów naukowych, popularno-naukowych,

 • pomoc przy organizowaniu, montażu i transporcie wystaw,

 • oprowadzanie zwiedzających po ekspozycjach,

 • czuwanie nad bezpieczeństwem wszystkich eksponatów oraz innych sprzętów znajdujących się na wyposażeniu Muzeum.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, magisterskie o kierunku historyk / historyk sztuki,

 • obywatelstwo polskie,

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

 • dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych,

 • swobodne korzystanie z Internetu i umiejętność wykorzystania go w pracy,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

  

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy,

 • skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój muzeum,

 • kreatywność, silna motywacja do pracy,

 • wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,

 • umiejętność pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,

 • mile widziana obsługa programów graficznych.

CV, list motywacyjny, kserokopia dyplomu ukończenia studiów  i oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na w/w stanowisko należy składać w siedzibie Muzeum: Wschowa, Plac Zamkowy 2 lub elektronicznie na adres: ksiegowoscmuzeum@wschowa.pl do 15.03.2017 r.

W ramach naboru przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie.