W Muzeum Ziemi Wschowskiej trwa wystawa „Wschowa w latach 1945-1956. W 70-tą rocznicę powrotu do Polski”.

Zapraszamy do odwiedzenia Muzeum, może nowa wystawa zainspiruje do refleksji nad perypetiami wschowskich osadników w pierwszych dniach nowego życia.

Jeśli tak – zapraszamy do konkursu!

 Regulamin Konkursu Literacko – Plastycznego

(również do pobrania wraz z załącznikami w zakładce: Edukacja – Konkursy)

Organizator konkursu:

Muzeum Ziemi Wschowskiej, Plac Farny 3, 67-400 Wschowa, Dział Edukacji tel 65 540 86 78

Archiwum Państwowe w Lesznie, ul. Solskiego 71, 64-100 Leszno, tel 65 526 97 19

Partner konkursu:

Protekst Komputer, ul. Głogowska 1, 67-400 Wschowa

Główne cele konkursu:

 • kształtowanie świadomości i postaw patriotyzmu lokalnego wśród młodego pokolenia,
 • budzenia zainteresowań przeszłością regionu,
 • popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy historycznej,
 • kształtowanie umiejętności kreatywnego i krytycznego myślenia o dziejach minionych,
 • zachęcanie do pracy z wykorzystaniem źródeł historycznych pisanych i materialnych.

Założenia konkursu:

Konkurs zakłada przygotowanie pracy w określonych dalej formach:

 • praca plastyczna;
 • komiks;
 • praca literacka: kartka z pamiętnika osadnika (osoby fikcyjnej lub oparta na wspomnieniach prawdziwych osadników Wschowy).

Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Mają to być prace własne, choć mogą być wykonane pod kierunkiem lub przy wsparciu rodzica, opiekuna, nauczyciela. Prace plastyczne mogą być wykonane techniką dowolną, mile widziane będą prace wykonane przy pomocy grafiki komputerowej.

Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do trzech grup wiekowych:

 • dzieci przedszkolne i uczniowie szkół podstawowych;
 • młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna;
 • dorośli.

Terminarz konkursu:

Prace konkursowe przyjmowane będą w Muzeum Ziemi Wschowskiej przy Placu Farnym 3 od 29 kwietnia 2015 do 31 maja 2015. Istnieje możliwość przesyłania prac mailem, na adres: edukacjamuzeum@wschowa.pl . W takim przypadku należy dołączyć skan wypełnionych załączników.

Ogłoszenie wyników konkursu i terminu Gali Wręczenia Nagród nastąpi 9 czerwca 2015. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni mailowo. Informacje pojawią się na stronie www.muzeumwschowa.pl i profilu muzeum na facebooku facebook.com/muzeumziemiwschowskiej.

Sposób wyłaniania zwycięzców:

Zwycięzców konkursu wyłoni Komisja Konkursowa. Prace oceniane będą oddzielnie dla każdej grupy wiekowej. Przy ocenie prac uwzględniane będzie przede wszystkim:

 • związek z tematem,
 • pomysłowość i oryginalność wykonania lub napisania pracy,
 • staranność wykonania pracy, w przypadku prac literackich poprawność językowa.

Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.

Skład komisji konkursowej:

Barbara Ratajewska – Archiwum Państwowe w Lesznie

Marta Małkus – Muzeum Ziemi Wschowskiej

Mariusz Ławrynowicz – Protekst Komputer

Krzysztof Koziołek – pisarz

Szymon Antoniewicz – Muzeum Ziemi Wschowskiej

Magdalena Birut – Muzeum Ziemi Wschowskiej

Nagrody:

W każdej grupie wiekowej przewidziane są nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca.

Każdy z Uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.

Postanowienia końcowe:

Prace złożone bez wypełnionych załączników nr 1 i nr 2 lub 3 nie będą oceniane.

Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za to, że przysługują im pełne i niczym nieograniczone prawa autorskie do dostarczonych prac konkursowych i że prace konkursowe (ich treść i forma) nie naruszają praw osób trzecich, zwłaszcza praw autorskich lub dóbr osobistych, a także, że przedmioty materialne, w których utrwalono prace konkursowe stanowią wyłącznie własność danego Uczestnika Konkursu.

Wszyscy Uczestnicy Konkursu przenoszą autorskie prawa majątkowe na Organizatora konkursu nieodpłatnie. Przeniesienie praw autorskich na rzecz Muzeum Ziemi Wschowskiej polegać będzie na korzystaniu z pracy (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, w zakresie wszystkich pól eksploatacji.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego regulaminu, wyrażeniem zgody na bezpłatną publikację i eksponowanie pracy, w także na wykorzystanie, utrwalanie i powielanie zdjęć i filmów z wizerunkiem Uczestnika konkursu za pośrednictwem dowolnego medium w celu promocji Konkursu Literacko – Plastycznego pt. „Wschowa w latach 1945-1956” zgodnie z obowiązującym prawem, wliczając to w szczególności wystawy w miejscach publicznych, zamieszczanie zdjęć i filmów na stronie internetowej www.muzeumwschowa.pl i profilu facebook.com/muzeumziemiwschowskiej, oraz publikacje w czasopismach i na informacyjnych portalach.

Dane osobowe wszystkich Uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą udostępnione osobom trzecim.

Kontakt z Organizatorem:

Muzeum Ziemi Wschowskiej

Magdalena Birut

Specjalista do spraw edukacji

tel. 65 540 86 78 ; 697 592 297

edukacjamuzeum@wschowa.pl