Praktyki wspomagane w Muzeum Ziemi Wschowskiej

Dzięki współpracy dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie Piotra Chodorowskiego i doradcy zawodowego Dariusza Zawadzkiego z pracodawcami zostały podpisane pierwsze umowy o organizację praktyk wspomaganych dla uczniów klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy, w tym z Muzeum Ziemi Wschowskiej.

25 lutego 2019 r. w Muzeum Ziemi Wschowskiej podpisano umowę o współpracy, która zawiera m.in. zasady wzajemnego wsparcia oraz odbywania praktyk przez uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Uczniowie wraz z trenerem pracy na praktykę będą uczęszczać raz w tygodniu w grupach 4-osobowych. Celem tych działań jest m.in. wzajemne poznanie się i zrozumienie specyfiki potrzeb pracownika z niepełnosprawnością w zakładzie pracy.

Praktyki wspomagane szansą na podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy

Praktyki wspomagane skierowane są do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi na poziomie Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Odbywają się przy wsparciu nauczyciela – trenera pracy, który pomaga w nabywaniu umiejętności zawodowych, zaradności społecznej oraz prawidłowego odgrywania ról społecznych. Celem praktyk wspomaganych jest zapoznanie uczniów z rynkiem pracy, rodzajami prac na różnych stanowiskach pracy oraz umożliwienie uczniom sprawdzenia praktycznych umiejętności i wiedzy w naturalnych warunkach zakładu pracy. Dzięki zdobywaniu praktycznego doświadczenia zawodowego osoba niepełnosprawna ma szansę na zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Dla dorosłej osoby z niepełnosprawnością intelektualną praca ma nie tylko wartość ekonomiczną, ale również przyczynia się do wszechstronnego rozwoju, zaspokojenia potrzeby samorealizacji oraz wzrostu poczucia własnej wartości.

Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie siedzą i w budynku