Dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej ogłasza nabór na stanowisko pracy – kwalifikowany opiekun ekspozycji

Miejsce pracy:

Muzeum Ziemi Wschowskiej, Wschowa, Plac Zamkowy 2, Plac Farny 3 

Wymiar czasu pracy: ¾ etatu

Ogólny zakres obowiązków:

– obsługa recepcji,

– sprzedaż biletów i pamiątek muzealnych,

– sporządzanie raportów kasowych,

– udzielanie zwiedzającym podstawowych informacji o wystawach, wydarzeniach i działalności muzeum,

– kierowanie ruchem zwiedzających,

– pilnowanie ekspozycji podczas zwiedzania,

– pomoc przy montażu i demontażu wystaw,

– zadania związane z promocją.

Wymagania niezbędne:

– wykształcenie wyższe (w tym licencjat),

– niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 

– dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych, 

– swobodne korzystanie z Internetu i umiejętność wykorzystania go w pracy,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

– znajomość j. angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,

– łatwość nawiązywania kontaktów,

– znajomość narzędzi social media,

Wymagania dodatkowe:

– samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy,

– skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój muzeum, 

– kreatywność, silna motywacja do pracy, 

– wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,

– wykształcenie humanistyczne, zainteresowania historią,

– mile widziana obsługa programów graficznych.

CV, list motywacyjny, kserokopia dyplomu ukończenia studiów i oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na w/w stanowisko należy składać w siedzibie Muzeum: Wschowa, Plac Zamkowy 2 lub elektronicznie na adres: ksiegowoscmuzeum@wschowa.pl do 23.10.2015 r. 

W ramach naboru przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna.  

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie.