W dniach 23-24 X 2014 r. miała miejsce we Wschowie i Lesznie konferencja naukowa, ósma już z cyklu, przybliżająca wyniki badań nad kulturowym dziedzictwem historycznej ziemi wschowskiej i pogranicza wielkopolsko-śląskiego. Tym razem naukowcy reprezentujący różne dyscypliny nauki (m.in. archeolodzy, antropolodzy, literaturoznawcy, historycy, historycy sztuki, teologowie) prezentowali rezultaty swych naukowych dociekań w zakresie dziejów kobiet. O tym, że temat to niezwykle interesujący przekonali prelegenci, referując wyniki swych badań. Tematyka konferencji była niezwykle różnorodna, a przez to reprezentatywna, bo udało się naszkicować obraz kobiet z rozmaitych środowisk i z różnych epok, przybliżając władczynie i mieszczki, święte i kobiety z marginesu, arystokratki i drobne szlachcianki, kobiety przedsiębiorcze, zaangażowane w walkę narodowowyzwoleńczą i życie społeczne i te, oddane rodzinie i zajęciom domowym.

Łącznie wygłoszono 37 referatów.

 

Pierwszy dzień obrad zakończyła promocja książki, będącej pokłosiem konferencji z 2012 r: „Rycerze – szlachta – ziemianie. Szlachetnie urodzeni na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim”. Redaktorzy zadedykowali publikację pamięci profesora Włodzimierza Dworzaczka (1905-1988), którego 25 rocznica śmierci minęła w roku odbywającej się konferencji.

Książka ukazała się pod redakcją Marty Małkus, Pawła Klinta i Kamili Szymańskiej, zrecenzował ją prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr hab. Jarosław Kuczer.

Na zbiór złożyło się 20 tekstów, z czego liczne są ilustrowane. Zbiór wyposażono w indeks osobowy, bibliografię oraz streszczenia w językach angielskim i niemieckim.

Książka ukazała się staraniem Stowarzyszenia Czas A.R.T. przy współudziale Muzeum Ziemi Wschowskiej i Muzeum Okręgowego w Lesznie.

Publikację wsparli finansowo: Gmina Wschowa, Powiat Wschowski, Miasto Leszno i NZOZ KA-Dent Stomatologia Rodzinna.

 

Konferencję naukową patronatem honorowym objęli:

Wojewoda Lubuski – Jerzy Ostrouch

Lubuski Konserwator Zabytków – Barbara Bielinis-Kopeć

Marszałek Województwa Lubuskiego – Elżbieta Polak

Starosta Wschowski – Marek Boryczka

Prezydent Leszna – Tomasz Malepszy

Burmistrz Wschowy – Krzysztof Grabka

Projekt współfinansowany przez: Gminę Wschowa, Powiat Wschowski, Miasto Leszno.